FBiH garant za finansiranje Projekta izgradnje Bloka 7-450 MW TE Tuzla

0
1296
Neizvjesna izgradnja Bloka 7 Termoelektrane Tuzla

Federalna vlada je prihvatila informaciju o kreditu Izvozno-uvozne banke Kine uz garanciju Federacije BiH za finansiranje Projekta izgradnje Bloka 7 – 450 MW Termoelektrane Tuzla.
Vlada smatra da Nacrt sporazuma o kreditnoj liniji između JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i Izvozno-uvozne banke Kine predstavlja dobru osnovu za vođenje pregovora i konačno usaglašavanje ovog sporazuma i drugih finansijskih dokumenata koji iz njega proizilaze.
Vlada FBiH podržava prijedlog mjera Federalnog ministarstva finansija za ublažavanje fiskalnih rizika povezanih sa izdavanjem garancije za ovaj kredit i daje saglasnost da oni budu ugrađeni u Nacrt ugovora o izdavanju garancije između Federacije BiH i JP Elektroprivreda BiH, u mjeri u kojoj je to primjenjivo, i u Nacrt sporazuma o kreditnoj liniji i Nacrt garancije FBiH.
Elektroprivreda BiH zadužena je da angažuje kvalifikovanog pravnog savjetnika za pružanje pravne pomoći timu za pregovore o ovom kreditu i pripremu drugih finansijskih dokumenata povezanih sa Sporazumom o kreditnoj liniji između ovog javnog poduzeća i Izvozno-uvozne banke Kine, kao i da joj dostavi poziv za pregovore i osigura tehničke uslove za održavanje pregovora u što kraćem roku.
Federalno ministarstvo finansija Vlada je zadužila da usaglašeni tekst Sporazuma o ovoj kreditnoj liniji, uz ostalu prateću dokumentaciju, dostavi Vijeću za državnu pomoć Bosne i Hercegovine u svrhu pribavljanja odobrenja državne pomoći u obliku garancije Federacije BiH.
Elektroprivreda BiH je zadužena da angažuje kvalifikovanog konsultanta za ocjenu kritičnih varijabli Studije izvodivosti izgradnje Bloka 7 – 450 MW TE Tuzla i ocjenu uticaja rentabilnosti ovog projekta na kreditnu sposobnost javnog poduzeća prema projektnom zadatku prihvatljivom za Federalno ministarstvo finansija.
Federalno ministarstvo finansija zaduženo je da, nakon donošenja odluke Vijeća za državnu pomoć BiH o odobravanju državne pomoći u obliku garancije Federacije BiH i dostave nalaza konsultanta, Vladi uputi informaciju o kreditu Izvozno-uvozne banke Kine uz garanciju Federacije BiH za finansiranje Projekta izgradnje Bloka 7-450 MW TE Tuzla na konačno razmatranje.
Vlada FBiH danas je imenovala tim za pregovore o kreditu Izvozno-uvozne banke Kine uz garanciju Federacije BiH za finansiranje Projekta izgradnje Bloka 7-450 MW TE Tuzla, kojeg sačinjavaju Samir Bakić i Elmana Kolasović (Federalno ministarstavo finansija), Amina Pintul i Tarik Begić (Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije), Senad Salkić, Muhamed Ražanica i Edib Bašić (Elektroprivreda BiH), te Gordan Čahtarević (Ured premijera FBiH).
Osnovni zadaci ovog tima su usaglašavanje Sporazuma o kreditnoj liniji između JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i Izvozno-uvozne banke Kine i drugih finansijskih dokumenata koji iz njega proizilaze.