FBiH: Neto dobit banaka lani porasla 6,9%, na 273,9 miliona KM

Ukupna neto aktiva banaka u Federaciji BiH u 2019. iznosila je 24,2 milijarde KM i za 2,1 milijardu KM ili 9,6% je veća nego 2018. godine. Depoziti su porasli na 19,4 milijarde KM

0
1278
Izvor: Agencija za bankarstvo Federacije BiH

Bankarski sektor u Federaciji BiH je u 2019. godini ostvario dobit od 273,9 miliona KM, što je za 17,7 miliona KM ili 6,9% više nego 2018. godine. Pri tome je 14 banaka ostvarilo neto dobit od 275,5 miliona KM, dok je gubitak iskazala jedna banka u iznosu od 1,6 miliona KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Tri najveće banke, koje prema visini aktive u 2019. godini čine 56,5% ukupne bilansne aktive na nivou bankarskog sektora u FBiH, iskazale su neto dobit od 191,9 miliona KM, što čini 70,1% ukupnog finansijskog rezultata.
Iskazani finansijski rezultat banaka u FBiH već niz godina kontinuirano bilježi porast. Tako je na primjer finansijski rezultat ostvaren u 2018. godini veći za 6,8% nego u 2017. godini, dok je stopa rasta u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu 6,9%. Povećanje ukupnog rezultata 2019. godine u odnosu na godinu ranije nastalo je primarno zbog smanjenja gubitaka, navodi Agencija za bankarstvo FBiH (FBA).
Prema izvještajnim podacima banaka ukupni prihodi bankarskog sektora u FBiH u 2019. iznosili su 1,2 milijarde KM i u odnosu na 2018. povećani su za 20,4 miliona KM, što je porast za 1,7%. U strukturi ukupnih prihoda, prihodi od kamata i slični prihodi učestvuju sa 61,1%, dok operativni prihodi učestvuju sa 38,9%.
Ukupni kapital banaka u FBiH lani je iznosio 3,1 milijardu KM, što je za 160,3 miliona KM ili 5,4% više u odnosu na 2018. godinu, od čega dionički kapital iznosi 1,3 milijarde KM. Regulatorni kapital iznosi 2,7 milijardi KM i povećan je za 211,3 miliona KM ili 8,5% u odnosu na 2018. godine.
Ukupna neto aktiva banaka u FBiH u 2019. iznosila je 24,2 milijarde KM i za 2,1 milijardu KM ili 9,6% je veća nego 2018. godine. Stopa pokrivenosti nekvalitetne aktive regulatornim RKG iznosi 79% i u odnosu na 2018. smanjena je za 2,7 posto.
Krediti, sa učešćem od 62,8% u strukturi ukupne aktive, zabilježili su rast u odnosu na 2018. u iznosu od 895,1 milion KM ili 6,2%, tako da na kraju 2019. iznose 15,2 milijarde KM.
Krediti odobreni pravnim licima ostvarili su rast za 348,8 miliona KM ili 4,7%, tako da su na kraju 2019. godine iznosili 7,8 milijardi KM, sa učešćem u ukupnim kreditima od 51,4%. Krediti dati stanovništvu imali su rast za 546,3 miliona KM ili 8%, sa učešćem u ukupnim kreditima od 48,6% i na kraju 2019. iznosili su 7,4 milijarde KM.
Učešće nekvalitetnih kredita (NPL) je smanjeno sa 8,5% na 7,6%, kao rezultat kreditnog rasta, aktivnosti na naplati i izvršenog otpisa. Učešće NPL-a pravnih lica u odnosu na ukupne kredite pravnim licima iznosi 9,4%, što je za 1,2% manje u odnosu na 2018, a učešće NPL-a kod stanovništva u odnosu na ukupne kredite stanovništvu iznosi 5,7%, što je za 0,5% manje.
Novčana sredstva iznose 7,6 milijardi KM ili 31,6% ukupne aktive i veća su za jednu milijardu KM ili 15,9% u odnosu na 2018. godine.
Ulaganja u vrijednosne papire na kraju 2019. iznosila su 1,5 milijardi KM, sa učešćem u aktivi od 6% i povećana su u odnosu na 2018. godine za 11,6%.
Depoziti, kao najznačajniji izvor finansiranja banaka dostigli su iznos od 19,4 milijarde KM, uz ostvareni rast od 1,8 milijardi KM ili 10,3%, sa učešćem od 80,2% u ukupnoj pasivi. Štedni depoziti, kao najznačajniji i najveći segment depozitnog i finansijskog potencijala banaka, povećani su za 769,3 miliona KM ili 8,7% i iznose 9,6 milijardi KM.
U FBiH je u 2019. poslovalo 15 komercijalnih banaka u kojima je bilo 6.659 zaposlenih.