FBiH: Neto dobit banaka u prvom kvartalu smanjena 19,2%, na 72,6 miliona KM

U prva tri mjeseca 2020. neto dobit ostvarilo 12 banaka u Federaciji BiH u iznosu od 76,4 miliona KM, dok su gubitak iskazale tri banke u iznosu od 3,8 miliona KM

0
4742
Izvor: Agencija bankarstvo Federacije BiH

Bankarski sektor u Federaciji BiH, sa 6.609 zaposlenih, u prva tri mjeseca (januar-mart) 2020. godine ostvario je ukupnu neto dobit u iznosu od 72,6 miliona KM, što je za 17,2 miliona KM ili 19,2% manje u odnosu na isti period 2019. godine.
U prvom ovogodišnjem kvartalu, 12 banaka u FBiH ostvarilo je neto dobit od 76,4 miliona KM, dok su gubitak iskazale tri banke u iznosu od 3,8 miliona KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Posljedice pandemije izazvane virusnim oboljenjem Covid-19 nisu imale značajniji uticaj na finansijski rezultat bankarskog sektora FBiH sa prvim kvartalom 2020. godine, iako će to biti moguće sagledati tek u narednom periodu, navode iz Agencije za bankarstvo Federacije BiH (FBA).

Prihodi porasli 2%, a rashodi za 11,6%

Prema izvještajnim podacima banaka sa krajem marta ove godine, ukupni prihodi na nivou bankarskog sektora u FBiH iznose 292,8 miliona KM i u odnosu na isti period 2019. godine povećani su 2% ili za 5,7 miliona KM.
U strukturi ukupnih prihoda, prihodi od kamata i slični prihodi učestvuju sa 60,8%, dok operativni prihodi učestvuju sa 39,2%. U odnosu na isti period prethodne godine, došlo je do smanjenja učešća prihoda od kamata i sličnih prihoda za 2 procentna poena, dok je poraslo učešće operativnih prihoda.
Ukupni kamatni i slični prihodi manji su za 2,3 miliona KM ili 1,3%. Dominantna stavka u ovim prihodima su kamatni prihodi po kreditima i poslovima lizinga, čije je učešće u ukupnim prihodima smanjeno za 1,5 procentnih poena. U istom periodu smanjeno je učešće kredita i potraživanja po poslovima lizinga u ukupnoj aktivi za 0,8 procentnih poena (sa 64,9% na 64,1%) i smanjene su prosječne aktivne kamatne stope na kredite sa 3,36% na 3,06% (za 0,3 procentna poena).
Ukupni rashodi banaka u FBiH iznose 219,8 miliona KM i u odnosu na 31.03.2019. godine povećani su za 22,9 miliona KM ili 11,6%. U strukturi ukupnih rashoda, dominiraju nekamatni rashodi sa učešćem od 84,6%, dok rashodi od kamata i slični rashodi učestvuju sa 15,4%.

Smanjena ukupna aktiva i kapital

Ukupna neto aktiva banaka u FBiH na kraju prvog kvartala 2020. godine iznosila je 23,8 milijardi KM i za 407,2 miliona KM ili 1,7% je manja u odnosu na kraj 2019. godine.
Ukupni kapital banaka iznosio je 2,9 milijardi KM, što je za 191 milion KM ili 6,1% manje u odnosu na kraj 2019. godine, od čega dionički kapital iznosi 1,3 milijarde KM.
Regulatorni kapital iznosi 2,7 milijardi KM i smanjen je za 34,2 miliona KM ili 1,3% u odnosu na kraj 2019. godine. Osnovni kapital smanjen je za 127,6 miliona KM ili 4,8%, dok je dopunski kapital povećan za 93,4 miliona KM ili 276,7%. Stopa regulatornog kapitala iznosi 17,7% i za 0,2% je manja u odnosu na kraj 2019. godine, a za 5,7% je veća od zakonom propisanog minimuma od 12%.
Ukupni krediti zaključno s martom ove godine iznosili su 15,3 milijarde KM i porasli su za 36,2 miliona KM ili 0,2% u odnosu na kraj 2019. godine. Krediti odobreni stanovništvu, sa učešćem u ukupnim kreditima od 48,4%, smanjeni su za 0,3% i iznose 7,4 milijarde KM. Krediti odobreni pravnim licima, sa učešćem u ukupnim kreditima od 51,6%, ostvarili su rast od 0,8% i iznose 7,9 milijardi KM.

NPL ima 7% ukupnog kreditnog portfolia

Kreditni portfolio u nivou kreditnog rizika 3 (NPL) na kraju marta 2020. godine iznosi 1,1 milijardu KM i čini 7% ukupnog kreditnog portfolia, i smanjen je za 14,6% u odnosu na kraj 2019. godine.
Od ukupnih kredita plasiranih pravnim licima, na NPL se odnosi 652,3 miliona KM ili 8,3%, što je za 1,5% manje nego na kraju 2019. godine. Za sektor stanovništva NPL iznosi 413,3 miliona KM ili 5,6%, što je za 0,9% manje nego na kraju 2019. godine.
Depoziti, kao najznačajniji izvor finansiranja banaka iznose 19,1 milijardu KM, i smanjeni su za 266,2 miliona KM ili 1,4%, sa učešćem od 80,4% u ukupnoj pasivi. Štedni depoziti, kao najznačajniji i najveći segment depozitnog i finansijskog potencijala banaka, smanjeni su za 91,1 milion KM ili 1% i iznose 9,5 milijardi KM.