FBiH: Neto dobit MKO u prvom kvartalu porasla 8,7%, na 5,1 milion KM

0
1777
Izvor: Agencija za bankarstvo Federacije BiH

Mikrokreditni sektor u Federaciji BiH je na kraju prvog kvartala 2019. ostvario neto dobit od 5,1 milion KM, što je za 0,4 miliona KM ili 8,7% više u odnosu na isti period prošle godine, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Jedno mikrokreditno društvo (MKD) je iskazalo neto dobit od 1,8 miliona KM, što je u odnosu na prvi kvartal prošle godine povećanje za 0,8 miliona KM ili 83,8 posto.
Jedanaest mikrokreditnih fondacija (MKF) su ostvarile višak prihoda nad rashodima u ukupnom iznosu od 3,3 miliona KM, što je u odnosu na kraj 2018. manje za 0,4 miliona KM ili 10,9% (vidjeti tabelu).
Prema podacima Agencije za bankarstvo Federacije BiH (FBA), samo jedna MKF je na kraju prvog kvartala 2019. iskazala gubitak. Učešće tri MKF u ukupno iskazanoj dobiti je 79,1%, pri čemu jedna MKF učestvuje sa 47,5% u ukupnom iznosu viška prihoda nad rashodima svih MKF.
Inače, u FBiH je na kraju prvog kvartala 2019. dozvolu za rad imalo 13 mikrokreditnih organizacija, od toga 11 MKF (neprofitne organizacije) i dvije MKD (profitne organizacije). Dozvolu za rad FBA je u februaru 2019. dobilo MKD IuteCredit BH d.o.o. Sarajevo koje u prvom kvartalu 2019. nije počelo sa poslovnim aktivnostima. U mikrokreditnom sektoru FBiH zaposlena je 1.490 osoba.
Ukupna aktiva mikrokreditnog sektora u prvom kvartalu 2019. iznosila je 598,8 miliona KM i za iznos od 18,4 miliona KM ili 3,2% je veća u odnosu na kraj 2018. godine. Ukupna aktive MKD porasla je za 5,4 miliona KM ili 3,7%, a rast ukupne aktive MKF iznosi 13,0 miliona KM ili 3,0%.
Ukupni neto mikrokrediti iznose 464,5 miliona KM, što je 77,6% ukupne aktive mikrokreditnog sektora u FBiH i veći su za 10,5 miliona KM ili 2,3% u odnosu na kraj prošle godine. Rast neto mikrokredita u MKD iznosi 4,1 milion KM ili 3,1%, dok je na nivou MKF iskazan rast u ukupnom iznosu od 6,4 miliona KM ili 2,0% u odnosu na kraj 2018. godine.
Ukupne obaveze po uzetim kreditima mikrokreditnog sektora na kraju prvog kvartala 2019. iznose 285,3 miliona KM, sa učešćem od 47,6% u ukupnoj pasivi i veće su za 5,6 miliona KM ili 2,0% u odnosu na kraj 2018. Kreditne obaveze MKD su povećane za 1,5 miliona KM ili 1,5%, a MKF za 4,1 milion KM ili 2,3%.
Ukupni kapital na nivou mikrokreditnog sektora na kraju prvog kvartala 2019. iznosi 277,7 miliona KM ili 46,4% ukupne pasive i veći je za 4,8 miliona KM ili 1,8% u odnosu na kraj 2018. godine, pri čemu se na povećanje ukupnog kapitala MKD odnosi iznos od 1,8 miliona KM ili 37,5% ukupnog povećanja kapitala mikrokreditnog sektora, a MKF iznos od 3,0 miliona KM ili 62,5%.
Operativna efikasnost poslovanja mikrokreditnog sektora FBiH na kraju prvog kvartala 2019. iznosi 18,4%, što je u okviru propisanog pokazatelja do 45%, a iskazani povrat na aktivu, prilagođen za inflaciju, tržišnu cijenu kapitala i donacije je pozitivan i iznosi 2,90%, što je u skladu sa propisanim ograničenjem.