Federacija BiH: Polugodišnji prihodi faktoring sektora 1 milion KM, banke profitirale

0
1800
U strukturi iskazanih ukupnih prihoda, 99,6% se odnosi na faktoring sa pravom regresa

Na nivou faktoring sistema Federacije BiH ukupan volumen (nominalni iznos) otkupljenih novčanih tražbina u prvom polugodištu 2019. godine iznosi 88,5 miliona KM, od čega se 87,8 miliona KM ili 99,3% odnosi na četiri komercijalne banke, a iznos od 0,7 miliona KM ili 0,7% na društvo za faktoring (Batagon factoring Sarajevo).
U odnosu na prvo polugodište 2018. ukupan volumen otkupljenih novčanih tražbina je povećan za 31,4 miliona KM ili 55,1 posto, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba iz polugodišnjeg izvještaja Agencije za bankarstvo FBiH (FBA), koje nadzire i rad faktoring sektora.
Ukupan broj zaključenih ugovora o faktoringu u prvom polugodištu 2019. smanjen je u odnosu na isti period prošle godine za 21,1 posto, a broj aktivnih ugovora o faktoringu je u posmatranom periodu veći za 33,8 posto.
Ukupni prihodi pružaoca usluga faktoringa na nivou faktoring sistema u FBiH u periodu januar-juni 2019. iznosili su 1 milion KM, od čega prihodi banaka čine 97,8%. U poređenju sa istim periodom 2018. godine ukupni prihodi pružaoca usluga faktoringa na nivou faktoring sistema u FBiH su veći za 42,9 posto.
U saopćenju Agencije za bankarstvo FBiH, društvo za faktoring podnijelo je zahtjev FBA za ukidanje odobrenja za obavljanje poslova faktoringa, a na osnovu prethodno donesene odluke Skupštine društva o brisanju djelatnosti obavljanja faktoring poslova.