FBiH: Potraživanje banaka po osnovu ugovora o faktoringu 19,3 miliona KM

0
320
Otkupljeni iznos novčanih potraživanja 90,2 miliona KM, povećanje od 10,3 miliona KM na godišnjem nivou

Faktoring poslovanje u Federaciji BiH u 2021. godini obavljale su četiri komercijalne banke, od kojih su tri članice međunarodnih bankarskih grupa sa sjedištem u zemljama članicama EU i jedna u pretežno domaćem vlasništvu.
U prošloj godini zaključeno je 349 ugovora o faktoringu (svi ugovori se odnose na domaći faktoring) i u odnosu na izvještajne podatke iz godine ranije broj zaključenih ugovora manji je ta 55 ugovora ili 13,6%. Lani je zaključeno 337 ugovora o faktoringu sa pravom regresa ili 96,6% i 12 ugovora o faktoringu bez prava regresa ili 3,4%.
Ukupan otkupljeni nominalni iznos novčanih potraživanja i nominalni iznos isplaćenih obaveza kupaca prema dobavljačima pružaoca usluga faktoringa u FBiH u 2021. je 154,7 miliona KM, što je u odnosu na godinu ranije povećanje za 30,3 miliona KM ili 24,3%.
Po osnovu ugovora o faktoringu na kraju 2021. godine banke su potraživale ukupno 19,3
miliona KM, u cijelosti u domaćem faktoringu, od čega se 8,4 miliona KM ili 43,2% odnosi na faktoring sa pravom regresa, a 10,9 miliona KM ili 56,8% na faktoring bez prava regresa.
Ukupni prihodi pružaoca usluga faktoringa u FBiH na kraju 2021. godine iznosili su 982 hiljade KM (prihodi od kamata, naknada za faktoring i administrativnih naknada), što je za 0,2 miliona KM ili 18,2% manje u odnosu na godinu ranije. U strukturi iskazanih ukupnih prihoda, 65,2% se odnosi na faktoring sa pravom regresa, a 34,8% na faktoring bez prava regresa.