FBiH: Prihodi od indirektnih poreza u junu manji za 1,2%, pad naplate doprinosa…

0
419
Vlada FBiH razmatrala naplatu poreznih prihoda i doprinosa za juni i prvih šest mjeseci 2020.

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu (predsjedavao zamjenik premijera i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača) prihvatila mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriji FBiH za juni i prvih šest mjeseci 2020. godine.

Prihodi od indirektnih poreza

U junu 2020. godine raspoloživi dio prihoda od indirektnih poreza s Jedinstvenog računa za budžete svih nivoa vlasti i upravitelje cestama u Federaciji BiH ostvaren je u iznosu od 189 miliona KM, te je u poređenju s naplatom u istom mjesecu 2019. godine manje za 1,2 posto ili za 2,3 miliona KM.
U odnosu na ostvarenje iz maja ove godine, kada je zabilježen izuzetno negativan trend, ova kategorija je u junu zabilježila rast od 35,83 posto ili za 49,9 miliona KM.
U junu ove godine FBiH je po osnovu namjenske cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta raspoređeno 16,8 miliona KM, što je za 7,6 posto ili za približno 1,4 miliona KM manje u odnosu na isti mjesec 2019. godine. U poređenju sa iznosom iz maja tekuće godine, prihod u junu veći je za više od 41,5 posto ili za 4,9 miliona KM.

Prihodi od direktnih poreza

Ukupno naplaćeni prihodi od poreza na dobit na teritoriji FBiH u junu 2020. iznosili su 26,6 miliona KM i veći su za 9,5 posto ili za 2,3 miliona KM u odnosu na isti mjesec 2019. Na nivou kumulativa, ukupni prihodi od poreza na dobit u FBiH iznose 185 miliona KM sa padom od 12,1 posto ili za 25,5 miliona KM u odnosu na isti period lani. Porez na dobit uplaćen u Budžet FBiH iznosi 47,8 miliona KM i manji je za 3,5 posto ili za 1,7 miliona KM u odnosu na isti period lani. Prihodi od poreza na dobit uplaćeni u kantonalne budžete u kumulativu iznose 137,3 miliona KM i manji su za 14,8 posto.
Ukupno uplaćeni prihodi od poreza na dohodak u FBiH u junu 2020. iznosili su 32,9 miliona KM i manji su za 1,7 posto ili za nešto više od pola miliona KM u odnosu na juni prošle godine. U poređenju sa uplatama u maju tekuće godine, prihodi u junu bili su veći za 3,4 posto ili za nešto više od milion KM.
Uplata prihoda od poreza na imovinu u korist računa javnih prihoda kantonalnih budžeta u junu 2020. je izvršena u iznosu od 2,4 miliona KM i veća je za 22,6 posto u odnosu na juni 2019. U odnosu na prethodni mjesec, naplata ovih prihoda u junu 2020. je bila veća za 18 posto. Na nivou kumulativa ovi prihodi iznose 21,9 miliona KM, te su manji za devet posto u odnosu na isti period 2019. godine.
Uplata prihoda od poreza na naslijeđe i darove u korist računa javnih prihoda kantonalnih budžeta u junu 2020. iznosila je 269.698 KM i veća je za 7,2 posto u odnosu na isti mjesec lani, dok je u poređenju sa majom ove godine ova kategorija prihoda u junu više nego udvostručila nivo ostvarenja.
Prihodi od poreza na promet nepokretnosti u junu 2020. iznosili su 4,6 miliona KM i na približno su na istom nivou u odnosu na juni prošle godine. Mjesečni nivo naplate ovih prihoda u junu u odnosu na maj tekuće godine veći je za 38 posto.

Doprinosi

Trend smanjenja naplate doprinosa za penziono i invalidsko osiguranje, za zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti u poređenju sa ostvarenjima iz 2019. godine, započet pod negativnim utjecajem pandemije na ekonomiju u aprilu 2020. godine, nastavljen je i u junu, ali u nešto manjim omjerima. Naplaćeni doprinosi za PIO u Budžet FBiH u junu 2020. godine iznosili su 150,6 miliona KM, i manji su za 7,6 posto u odnosu na juni 2019. godine. Mjesečna naplata ovih prihoda u junu u odnosu na maj ove godine bilježi rast od 0,6 posto.
Nivo kumulativa ovih prihoda za period januar-juni 2020. godine iznosi 952,1 milion KM i u poređenju sa istim periodom lani manji je za 4,3 posto.
Prihodi od doprinosa za zdravstveno osiguranje u junu 2020. naplaćeni su u iznosu od 109,5 miliona KM i bilježe pad za 6,6 posto ili za 7,7 miliona KM u odnosu na isti mjesec lani. Od ukupno naplaćenog iznosa, dio od 1,3 miliona KM se odnosi na uplate u korist Federalnog zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje, dok ostatak od 98,2 miliona KM čine uplate u korist kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja. Na nivou kumulativa, ovi prihodi iznose ukupno 679,3 miliona KM i manji su za 4,1 posto, odnosno za približno 29 miliona KM u odnosu na uporedni period prošle godine.
Naplata doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti u junu 2020. je iznosila 12,5 miliona KM, te je u poređenju sa junom 2019. godine manja za 8,5 posto ili za 1,1 milion KM. Posmatrajući kumulativ naplate, prihodi od doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti iznose nešto više od 79 miliona KM sa iskazanim smanjenjem od 4,4 posto u odnosu na isti period 2019. godine.