FBiH: Ukupni prihodi faktoring sektora u 2018. oko 1,7 miliona KM

0
2060
U strukturi iskazanih ukupnih prihoda, 99,6% se odnosi na faktoring sa pravom regresa

Na nivou faktoring sektora Federacije BiH, ukupan volumen otkupljenih novčanih tražbina na kraju 2018. godine iznosi 131,2 miliona KM, od čega se 130,5 miliona KM ili 99,5% odnosi na portolio u bankama, a 0,7 miliona KM ili 0,5% na jedno registrovano društvo za faktoring.
Inače, u prva tri kvartala 2018. usluge faktoringa u FBiH su obavljale isključivo četiri banke (tri su članice bankarskih grupa sa sjedištem u EU, a jedna je u pretežno domaćem vlasništvu), dok je u zadnjem kvartalu 2018. i društvo za faktoring zaključilo ugovore o faktoringu.
Iskazani ukupni prihodi pružaoca usluga faktoringa u FBiH u 2018. godine iznose 1,7 miliona KM, od čega ostvareni prihodi banaka čine 99,5% ukupno iskazanog prihoda faktoring sistema u FBiH. U strukturi iskazanih ukupnih prihoda, 43,5% se odnosi na faktoring s pravom regresa gledajući prihode od kamata, naknade za faktoring i administrativne naknade, dok se 56,5% prihoda od kamata, naknada za faktoring i administrativnih naknada odnosi na ugovoreni faktoring bez prava regresa. U odnosu na 2017. godinu smanjeni su ukupni prihodi pružaoca usluga faktoringa, uz promjene u strukturi istih prema vrsti faktoringa, domicilnosti, ali i vrsti prihoda.
Pored obavljanja poslova faktoringa s pravom ili bez prava regresa u domaćem faktoringu, koji je činio dominantnu vrstu faktoringa, u zadnjem kvartalu 2018. godine, proširena je lepeza faktoring poslova i na obrnuti (dobavljački) faktoring, kao posebnu vrstu faktoringa, što je realizirala jedna banka.
Prema podacima Agencije za bankarstvo FBiH (FBA), koja reguliše i rad faktoring sektora, evidentno je značajno smanjenje ukupne vrijednosti otkupljenih tražbina u 2018. godini, koja čini svega 37,4% u odnosu na ukupnu vrijednost otkupljenih tražbina u 2017., a do smanjenja je došlo na strani inostranog faktoringa. Na strani domaćeg faktoringa ostvaren je ukupno veći volumen za 58,9% ili u apsolutnom iznosu za 48,6 miliona KM.
Prema ugovorenom dospijeću, najveće učešće u ukupnoj vrijednosti otkupljenih novčanih tražbina u 2018. godini od 67,4% imaju otkupljena novčana potraživanja ugovorene ročnosti od 91 do 180 dana. U odnosu na 2017. godinu, evidentna je promjena ročne strukture otkupljenih novčanih tražbina.
Prema sektorskoj strukturi kupca, najveće učešće imaju javna preduzeća, obzirom da vrijednost tražbina u 2018. godini čini 50,9% ukupne vrijednosti na nivou faktoring sistema FBiH, zatim slijedi učešće privatnih preduzeća i društava sa 47,5%.