FBiH: Ukupni prihodi faktoring sektora u 2018. oko 1,7 miliona KM

0
1919
Ukupan broj novozaključenih ugovora o faktoringu iznosio je 228, manje za 34,7% nego u 2021.

Na nivou faktoring sektora Federacije BiH, ukupan volumen otkupljenih novčanih tražbina na kraju 2018. godine iznosi 131,2 miliona KM, od čega se 130,5 miliona KM ili 99,5% odnosi na portolio u bankama, a 0,7 miliona KM ili 0,5% na jedno registrovano društvo za faktoring.
Inače, u prva tri kvartala 2018. usluge faktoringa u FBiH su obavljale isključivo četiri banke (tri su članice bankarskih grupa sa sjedištem u EU, a jedna je u pretežno domaćem vlasništvu), dok je u zadnjem kvartalu 2018. i društvo za faktoring zaključilo ugovore o faktoringu.
Iskazani ukupni prihodi pružaoca usluga faktoringa u FBiH u 2018. godine iznose 1,7 miliona KM, od čega ostvareni prihodi banaka čine 99,5% ukupno iskazanog prihoda faktoring sistema u FBiH. U strukturi iskazanih ukupnih prihoda, 43,5% se odnosi na faktoring s pravom regresa gledajući prihode od kamata, naknade za faktoring i administrativne naknade, dok se 56,5% prihoda od kamata, naknada za faktoring i administrativnih naknada odnosi na ugovoreni faktoring bez prava regresa. U odnosu na 2017. godinu smanjeni su ukupni prihodi pružaoca usluga faktoringa, uz promjene u strukturi istih prema vrsti faktoringa, domicilnosti, ali i vrsti prihoda.
Pored obavljanja poslova faktoringa s pravom ili bez prava regresa u domaćem faktoringu, koji je činio dominantnu vrstu faktoringa, u zadnjem kvartalu 2018. godine, proširena je lepeza faktoring poslova i na obrnuti (dobavljački) faktoring, kao posebnu vrstu faktoringa, što je realizirala jedna banka.
Prema podacima Agencije za bankarstvo FBiH (FBA), koja reguliše i rad faktoring sektora, evidentno je značajno smanjenje ukupne vrijednosti otkupljenih tražbina u 2018. godini, koja čini svega 37,4% u odnosu na ukupnu vrijednost otkupljenih tražbina u 2017., a do smanjenja je došlo na strani inostranog faktoringa. Na strani domaćeg faktoringa ostvaren je ukupno veći volumen za 58,9% ili u apsolutnom iznosu za 48,6 miliona KM.
Prema ugovorenom dospijeću, najveće učešće u ukupnoj vrijednosti otkupljenih novčanih tražbina u 2018. godini od 67,4% imaju otkupljena novčana potraživanja ugovorene ročnosti od 91 do 180 dana. U odnosu na 2017. godinu, evidentna je promjena ročne strukture otkupljenih novčanih tražbina.
Prema sektorskoj strukturi kupca, najveće učešće imaju javna preduzeća, obzirom da vrijednost tražbina u 2018. godini čini 50,9% ukupne vrijednosti na nivou faktoring sistema FBiH, zatim slijedi učešće privatnih preduzeća i društava sa 47,5%.