FBiH: Ukupni prihodi faktoring sektora u prvih devet mjeseci 1,2 miliona KM

0
2122
U strukturi iskazanih ukupnih prihoda, 99,6% se odnosi na faktoring sa pravom regresa

Poslove faktoringa u Federaciji BiH i u trećem kvartalu 2018. obavljale su isključivo banke, a prvo registrovano društvo za faktoring u FBiH (Batagon factoring d.o.o. Sarajevo) koje posjeduje dozvolu Agencije za bankarstvo FBiH (FBA) nije imalo zaključenih ugovora o faktoringu.
Ukupna nominalna vrijednost otkupljenih potraživanja iskazana u bankama na kraju septembra 2018. iznosila je 92 miliona KM i u potpunosti se odnosi na domaći faktoring, pri čemu je učešće faktoringa bez prava regresa 54,1%, a sa pravom regresa 45,9%.
U poređenju sa istim periodom prošle godine značajno je smanjen volumen otkupljenih potraživanja, što je praćeno i promjenom strukture otkupljenih tražbina, s obzirom da je značajno poraslo učešće faktoringa bez prava regresa, a smanjeno učešće faktoringa sa pravom regresa, navode iz FBA.
Evidentna je i promjena ročne strukture otkupljenih novčanih tražbina prema ugovorenom dospijeću. Prema sektorskoj strukturi otkupljenih tražbina, učešće javnih preduzeća u ukupnoj vrijednosti otkupljenih potraživanja je 51,3%, privatnih preduzeća i društava je 46,5%, a preostalo učešće odnosi se na neprofitne organizacije i vladine institucije.
Ukupni prihodi pružalaca usluga faktoringa u FBiH za prvih devet mjeseci 2018. iznose 1,2 miliona KM, od čega se na prihode od kamata odnosi 53,9%, na prihode od naknada 45,9%, a preostalo učešće se odnosi na prihode od administrativnih naknada. U poređenju sa istim periodom lani, iskazani ukupni prihodi su smanjeni za 29,4%, što je pravashodno posljedica smanjenja volumena otkupljenih potraživanja u posmatranom periodu, a evidentne su i promjene u strukturi ostvarenih prihoda, pojašnjeno je iz Agencije za bankarstvo FBiH.