FBiH: Za izgradnju željezničke infrastrukture 5,3 miliona KM

0
406
Sa JP Željeznice FBiH biće zaključen ugovor o sufinansiranju usluga putničkog i kombinovanog saobraćaja

Vlada Federacije BiH danas je usvojila Program utroška preostalog dijela sredstava kapitalnog transfera javnim poduzećima Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, namijenjenog za sufinansiranje izgradnje željezničke infrastrukture u iznosu od 5.327.000 KM.
Za ugradnju optičkog kabla sa aktivnom opremom na dionici elektrovučne podstanice (EVP) Banlozi – Maglaj bit će utrošeno 2.486.000 KM, a za investiciona ulaganja u gornji sloj pruge na dionici stanica Sarajevo Putna – Podlugovi 2.841.000 KM.
Željeznice FBiH će za odobreni sredstava povećati udio državnog u temeljnom kapitalu ovog društva i o tome informirati nadležno ministarstvo.