FBiH: Za pomoć u liječenju boraca i za troškove sahrane 1,9 miliona KM

0
808
Salko Bukvarević, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata objavilo je javne pozive za sufinansiranje troškova liječenja i troškova dženaza/sahrana pripadnika branilačke populacije.
Objavljeni su i obrasci za demobilizirane branioce koji ove godine apliciraju po osnovu Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.
“Potrebno je da svi koji budu aplicirali obrate posebnu pažnju na obrasce putem kojih apliciraju, na uslove koji su propisani, a jednako mogu aplicirati i branioci koji žive na području Republike Srpske”, saopćeno je iz resornog ministarstva.
Usvajanjem Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, svi demobilizirani branioci pomoć u liječenju oboljenja s Liste oboljenja, moći će ostvariti putem posebnog obrasca koji je dostupan na web stranici ovog ministarstva, a ne putem javnog poziva.
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova po ovom zakonu ostvaruje isključivo demobilizirani branilac i to za vlastito ili liječenje članova uže porodice. Članovima uže porodice smatraju se roditelji, bračni partner i djeca koja žive u zajedničkom domaćinstvu s demobiliziranim braniocem do navršene 25. godine života.
Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova liječenja podnosi demobilizirani branilac za sebe lično ili za užeg člana porodice, a podnosiocu zahtjeva sredstva se mogu odobriti jednom u toku kalendarske godine.
Pravo na apliciranje za jednokratnu pomoć u liječenju imaju članovi uže porodice poginulih branilaca, umrlih ratnih vojnih invalida i umrlih dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja.
Zahtjev za ostvarivanje prava za troškove dženaze/sahrane demobiliziranog branioca može podnijeti član njegove uže porodice s kojim je umrli živio u zajedničkom domaćinstvu u roku od jedne godine od dana smrti. Članom uže porodice smatraju se roditelji, bračni partner i djeca koja su živjela u zajedničkom domaćinstvu s demobiliziranim braniocem do navršene 25 godine života. Zahtjev može podnijeti samo jedan član porodice, a ovo pravo ne mogu ostvariti ukoliko je ostvareno po istom osnovu od kantonalnog ministarstva, nekog drugog državnog organa ili ustanove i kod poslodavca kod kojeg su zaposleni.
Pravo na jednokratnu pomoć za sufinansiranje troškova dženaza/sahrana imaju ratni vojni invalidi, članovi uže porodice šehida i poginulih branilaca, dobitnici priznanja i odlikovanja, demobilizirani branioci za slučaj smrti užeg člana porodice, članovi uže porodice za umrle članove uže porodice ratnih vojnih invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i demobiliziranih branilaca.
Na obrascima koji su dostupni putem službene web stranice Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (www.fmbi.gov.ba) navedeni su i dokumenti potrebni za prijavu.
Za ove namjene je u Budžetu Vlade FBiH obezbijeđeno 1,5 milion KM za pomoć u liječenju branilaca i 400.000 KM za pomoć u sufinansiranju troškova sahrana/dženaza, saopćeno je iz ovog ministarstva.