Federalni zavod PIO može tražiti reviziju prava invalida prve kategorije, a poslodavci za invalide druge kategorije

Federalna vlada utvrdila dopune Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja

0
1887
Sjednica Vlade Federacije BiH održana je u Sarajevu (Foto: Arhiv)

Federalna vlada danas je utvrdila Prijedlog zakona o dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja. Jedna od novih odredaba je da, izuzetno, troškove medicinskog vještačenja može snositi i osiguranik na koga se medicinsko vještačenje odnosi, kao i poslodavac kod kojeg je osiguranik zaposlen.
U prijedlog zakona je dodan novi član kojim je predviđena revizija prava invalida I i II kategorije. Ovim je omogućeno da Federalni zavod PIO, za invalide I kategorije, a poslodavci za invalide II kategorije, uz uplatu troškova postupka, bude izvršena revizija korisnika ovih prava. To će direktno uticati na finansijsku situaciju Federalnog zavoda PIO i Zavoda zdravstvenog osiguranja.
Vlada FBiH danas je utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja.
Ovo je učinjeno nakon što je Federalno ministarstvo zdravstva dobilo inicijativu Udruženja dijaliznih i transplantiranih bolesnika FBiH u kojoj je ukazano na određene nedostatke Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja koji bitno ograničavaju mogućnosti darivanja organa i njihova korištenja u svrhu transplantacije.
Dozvoljeno je uzimati organe i tkiva sa umrle osobe radi presađivanja u svrhu liječenja pod uvjetom da se darovatelj za života nije tome protivio u pisanom obliku.

Utvrđen Nacrt zakona o ugostiteljstvu FBiH

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjedbici u Sarajevu utvrdila Nacrt zakona o ugostiteljstvu FBiH. Njegov cilj je da doprinese suzbijanju sive ekonomije i obezbijedi bolju zaštitu korisnika ugostiteljskih usluga.
Predloženim rješenjima se nastoji uvesti više discipline u ovu oblast. Predviđa se osnivanje registra ugostiteljstva u Federaciji BiH kojim bi bili obuhvaćeni svi subjekti koji se bave ovom djelatnošću. Također, omogućava se uvođenje fizičkih osoba iznajmljivača u sistem u FBiH.

Vlada FBiH nije prihvatila amandmane o konverziji CHF kredita

Federalna vlada nije prihvatila amandmane na Prijedlog zakona o konverziji kredita s valutnom klauzulom u švicarskim francima (CHF) u konvertibilne marke (KM), koje su podnijeli članovi Komisije za ispitivanje zakonitosti plasmana kredita u švicarskim francima u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.
U obrazloženju Vlade je navedeno da bi njihovim prihvatanjem u neravnopravan položaj bili dovedeni dužnici (obveznici vraćanja kredita) koji su zaključili ugovor s bankom o reprogramu u odnosu na dužnike na koje bi se odnosili ovi amandmani i koji bi mogli ostvariti određenu finansijsku korist, iako su obaveze, i kod jednih i kod drugih, nastale po istom pravnom osnovu. Ovim povodom, Vlada ujedno ponavlja svoje ranije opredjeljenje o predloženom Zakonu o konverziji kredita podignutim u švicarskom francima.