FIA: Blagovremeno podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka

Stečajni dužnik je platežno nesposoban ukoliko je njegov račun blokiran 60 dana neprekidno

0
361
Finansijsko-informatička agencija

Finansijsko-informatička agencija (FIA) saopćila je da je u skladu sa Zakonom o stečaju koji je stupio na snagu 15.7.2021. godine, a na osnovu podataka iz Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata, uspostavila evidenciju o platežnoj nesposobnosti stečajnih dužnika.
Ova odredba propisuje da je stečajni dužnik platežno nesposoban ukoliko je njegov račun blokiran 60 dana neprekidno.
S tim u vezi, FIA napominje da je, u skladu sa Zakonom o unutrašnjem platnom prometu, uspostavila i vodi Jedinstveni registar računa poslovnih subjekata u Federaciji BiH, na osnovu kojeg ima informacije o stanju računa poslovnih subjekata u realnom vremenu.
Cijeneći to, a imajući posebno u vidu član 58. Zakona kojim je utvrđeno da će se, ukoliko stečajni dužnik, odnosno organ ovlašten za zastupanje stečajnog dužnika, ne podnese prijedlog za otvaranje stečajnog postupka u roku od 60 dana od nastupanja platežne nesposobnosti, kazniti novčanom kaznom za prekršaj, da je organ ovlašten za pokretanje prekršajnog postupka za ovaj utvrđeni prekršaj FIA, te da će FIA prekršajni postupak pokrenuti izdavanjem prekršajnog naloga ili podnošenjem zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim sudom.
FIA poziva sve zakonom ovlaštene strane da blagovremeno podnesu prijedlog za otvaranje stečajnog postupka, te napominje da je članom 295. Zakona propisana novčana kazna od 10 do 20 hiljada KM za prekršaj organu ovlaštenom za zastupanje stečajnog dužnika ako ne podnese prijedlog za otvaranje stečajnog postupka u roku od 60 dana od dana nastupanja platežne nesposobnosti.
FIA je već počela objavljivati relevante akte na svojoj web stranici u skladu sa odredbama Zakona i na taj način povećala transparentnost u postupcima stečaja, te omogućila svim zainteresiranim stranama da izvrše uvid i provjeru informacija od njihovog interesa.
Također, u cilju što bržeg i efikasnijeg djelovanja a u kontekstu primjene Zakona, kao i radi povećanja pravne sigurnosti prilikom uspostavljanja poslovnih odnosa, FIA poziva sve zainteresirane strane da posjete web stranicu www.fia.ba, gdje se može pregledati profil svakog poslovnog subjekta u Federaciji BiH koji sadrži opšte podatke o pravnim osobama, osnivačkoj i upravljačkoj strukturi, vitalnim finansijskim pokazateljima, te statusu glavnog računa, a posebno uvidom u Red portal, koji se ažurira na mjesečnom nivou i na kojem je moguće provjeriti status predaje finansijskog izvještaja i glavnog računa svakog poslovnog subjekta u Federaciji BiH.
Postupajući na ovaj način, FIA izvršava svoje zakonske obaveze, te ujedno doprinosi ostvarenju zadatih ciljeva kojima se postiže ekonomski i finansijski napredak, kao i unapređenje poslovnog ambijenta u Federaciji BiH, saopćeno je iz Finansijsko-informatičke agencije.