FIA uključena u proces uspostave jednošalterskog sistema u FBiH

0
579
Finansijsko-informatička agencija

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici prihvatila informaciju Finansijsko-informatičke agencije (FIA) o jednošalterskom sistemu poslovanja i registracije poslovnih subjekata. Ovu agenciju zadužila je da preuzme savjetodavnu i vodeću ulogu u postupku uspostave mehanizma jednošalterskog sistema poslovanja, uz asistenciju Vlade FBiH u pogledu neophodnih resursa.
Kako je zaključeno, Vlada će pokrenuti postupak izmjene zakona o FIA-i kako bi se omogućila kompatibilnost Agencije sa zahtjevima ovog procesa.
Zaduženi su Porezna uprava FBiH i Federalni zavod za statistiku da omoguće FIA-i pristup podacima relevantnim za upis u sudski registar i osiguraju, u skladu s načelom interoperabilnosti, razmjenu podataka, pribavljanje potrebne dokumentacije po službenoj dužnosti i koordinaciju.
Vlada je zadužila Federalno ministarstvo pravde da pripremi Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH čime bi bilo omogućeno da, osim advokata i notara, prijedlog za predaju prijave za upis u sudski registar može obavljati i FIA.
Također, Vlada FBiH se obavezuje da, u skladu s članom 84. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH, osigura sredstva za održavanje elektronskog sistema registra – elektronske glavne knjige registra poslovnih subjekata u FBiH.
Vlada FBiH je prihvatila i informaciju FIA-e o prenošenju poslova iz domena informaciono – komunikacionih tehnologija koji se vode u federalnim organima i drugim tijelima federalne uprave na ovu agenciju. Izrazila je opredjeljenje da na jednom mjestu budu objedinjeni svi poslovi koji se odnose na informaciono – komunikacijske tehnologije federalnih ministarstava, federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija.
FIA je zadužena da preuzme savjetodavnu i vodeću ulogu u postupku uspostave centralizovane informatičke strukture u FBiH, uz asistenciju Vlade FBiH u pogledu neophodnih resursa.
Vlada FBiH će pokrenuti postupak izmjene zakona o FIA-i kako bi se omogućila kompatibilnost Agencije sa zahtjevima ovog procesa, posebno kada je riječ o njenoj nadležnosti i djelatnosti, te finansijskoj održivosti u skladu s novim zahtjevima.