Finansijska konsolidacija četiri privredna društva u FBiH

Finansijska konsolidacija odobrena za BNT-Tvornicu mašina i hidraulike Novi Travnik, Aluminij Mostar, Konfekciju Borac Travnik i Zrak Sarajevo

0
711
Finansijska konsolidacija Aluminija Mostar obuhvata izmirenje dugovanja u iznosu od 389,2 miliona KM

Vlada FBiH je danas donijela odluku o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik, Aluminij d.d. Mostar, Konfekcija Borac d.d. Travnik i Zrak d.d. Sarajevo.
Odobreno produženje postupka konsolidacije privrednog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik, obuhvata izmirenje dugovanja nastalih zaključno do 31.12.2019. godine u ukupnom iznosu od 11.937.239 KM, a po osnovu doprinosa za zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti, poreza, dobavljača za robe i usluge i dugovanja prema zaposlenicima. Izmirenje dugovanja izvršit će se na osnovu Sporazuma o finansijskoj konsolidaciji koji će sačiniti sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, ZZO SBK, Federalnim zavodom za zapošljavanje, Službom za zapošljavanje SBK, davaocima usluga, dobavljačima i zaposlenicima.
Odobreno produženje postupka finansijske konsolidacije privrednog društva Aluminij d.d. Mostar, sa 44 posto učešćem državnog kapitala, obuhvata izmirenje dugovanja nastalih zaključno do 31.12.2019. godine u ukupnom iznosu od 389.238.862,68 KM, a po osnovu isporučene električne energije, dugovanja prema dobavljačima i zaposlenicima, a u skladu sa Elaboratom opravdanosti finansijske konsolidacije Aluminija d.d. Mostar, za period 2021-2023. godina. Izmirenje dugovanja izvršit će se na osnovu Sporazuma o finansijskoj konsolidaciji sa davaocima usluga, dobavljačima i zaposlenicima.
Odobreno produženje postupka finansijske konsolidacije privrednog društva Konfekcija Borac d.d. Travnik obuhvata izmirenje dugovanja nastalih zaključno do 31.12.2019. godine u ukupnom iznosu od 16.389.053,71 KM, a po osnovu doprinosa za zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti, poreza, isporučenu struju i vodu, dugovanja prema dobavljačima i zaposlenicima. Izmirenje dugovanja, izvršit će na osnovu Sporazuma o finansijskoj konsolidaciji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, ZZO SBK, Federalnim zavodom za zapošljavanje, Službom za zapošljavanje SBK, davaocima usluga, dobavljačima i zaposlenicima.
Postupak produženja finansijske konsolidacije privrednog društva Zrak d.d. Sarajevo obuhvata izmirenje dugovanja nastalih zaključno do 31.12.2019. godine u ukupnom iznosu od 10.415.950 KM, a po osnovu doprinosa za zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti, poreza, dugovanja prema dobavljačima i zaposlenicima. Izmirenje dugovanja izvršit će na osnovu Sporazuma o finansijskoj konsolidaciji koji će sačiniti sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, ZZO Kantona Sarajevo, Federalnim zavodom za zapošljavanje, Službom za zapošljavanje KS, davaocima usluga, dobavljačima i zaposlenicima.
Vlada Federacije BiH zadužila je skupštine ova četiri privredna društva da donesu odluke o povećanju kapitala za dio obaveza koje su predmet konsolidacija.
Postupak finansijske konsolidacije ne može trajati duže od 31.12.2023. godine, a odluka će se primjenjivati od 01.01.2022. godine.