Gradi se novih 20 km autoceste: Do novembra završetak zaobilaznice oko Zenice

Na ukupnoj dužini od 20 kilometara pored otvorene trase gradi se četiri mosta, 11 vijadukta, šest tunela i jedna petlja s naplatnim mjestom

0
976
Poseban izazov je bila gradnja vijadukta Babina rijeka, čija je najviša visina 120 metara

Radovi na sjevernom dijelu autoceste kod Zenice se aktivno izvode na četiri gradilišta i odvijaju se u skladu sa planiranom dinamikom, navode iz JP Autoceste FBiH.
Na ukupnoj dužini od 20 kilometara pored otvorene trase gradi se četiri mosta, 11 vijadukta, šest tunela i jedna petlja s naplatnim mjestom.
Od početka gradnje Zenička obilazanica koja je duga 11 kilometara, predstavlja najzahtjevniji poduhvat na Koridora 5C i to uglavnom zbog karakteristika terena, velikog broja klizišta i podzemnih voda. Ovaj značajan projekat će biti završen do oktobra. Radi se o dionicama Drivuša-Klopče, Klopče-Donja Gračanica i o dijelu dionice Donja Gračanica-Tunel Zenica.
Osim radova na izgradnji Zeničke obilaznice aktivna su i gradilišta na dionici Poprikuše – Zenica sjever, poddionice Vranduk – Ponirak i Ponirak – Vraca.
Na poddionici Drivuša – Klopče koja je duga 2,2 km svi tehnički radovi su završeni, a najzahtjevniji objekti na poddionici su bili most Drivuša i vijadukt Perin Han.
Ono što je obilježio izgradnju zeničke obilaznice a posebno to važi za poddionicu Klopče – Donja Gračanica jesu geološki vrlo složeni terenski uvjeti koji nisu detaljno obrađeni u glavnome projektu pa je trebalo mijenjati projektnu dokumentaciju, kao i klizišta što je uzrokovalo neželjene zastoje na izgradnji otvorene trase autoceste.
Naime, poddionica Klopče – Donja Gračanica na svom se početku nadovezuje na poddionicu Drivuša – Klopče u zoni vijadukta Perin Han, a završava u zoni tunela Pečuj. Značajniji radovi na dužini od 5,7 km obahvataju izgradnju četiri vijadukta, dva tunela i most.
U tunelima Ričice i Pečuj trenutno se izvode radovi ugradnje elektro-opreme. Na vijaduktu Pehare su završena dva posljedna šipa za izradu potporne konstrukcije između vijadukta i tunela Ričice. Na mostu Drivuša u toku su radovi na hidroizolaciji ispod pješačkih staza kao i polaganje ivičnjaka te ugradnja armature i betoniranje rubnih vijenaca i pješačkih staza.
Poseban izazov za sve je bila gradnja vijadukta Babina rijeka, koji se radio tehnologijom slobodne konzolne gradnje i njegova najviša visina iznosi 120 metara.

Izgradnja dvocijevnog tunela Hum odvija se u skladu sa planiranom dinamikom

Izlaskom iz tunela u Pečuj završava i druga poddionica zeničke zaobilaznice Klopče – Donja Gračanica, a zatim slijedi posljednja poddionica Zenica sjever, odnosno Donja Gračanica – Tunel Zenica koja se gradi prema ugovoru projektuj i izgradi (žuti FIDIC).
Podijeljena je na dvije poddionice, od južnog izlaza iz tunela Zenica do petlje Donja Gračanica (sjeverna sekcija) i od petlje Donja Gračanica do ulaza u tunel Pečuj (južna sekcija). Ukupna dužina dionice iznosi 3,9 km.
Na južnoj sekciji osim dijela otvorene trase planirana je izgradnja dva vijadukta, tunel Hum te petlja sa pripadajućim rampama i naplatno mjesto. Na sjevernoj sekciji od objekata predviđena je izgradnja dva vijadukta, tunel Vraca te dio otvorene trase. Trenutno je fokusu izvođenje radova na južnoj sekciji i to na vijaduktu Donja Gračanica koji je dug 391 m sa devet raspona po jednom mostu. Do sada su završeni radovi na temeljenju i izgradnji svih stubova vijadukta.
Izgradnja dvocijevnog tunela Hum, dužine lijeve cijevi 429 m i desne cijevi 426 m, odvija se u skladu sa planiranom dinamikom radova. Do sada je izveden kompletan iskop i probijanje obje tunelske cijevi, primarna podgrada sa hidroizolacijom i bočnim drenažama, sekundarna betonska obloga te drenažne i elektro niše.
Na sjevernoj sekciji trenutno se izvode radovi na izgradnji vijadukta Jelovik koji je dug 112 m sa četiri raspona po jednom mostu. Do sada su završeni radovi na temeljenju, a u toku je izgradnja stubova i rasponske konstrukcije.
Planirana je i izgradnja spojne ceste sa naplatnim mjestom, koja u nastavku povezuje autocestu sa M-17 i mostom preko rijeke Bosne ostvaruje vezu sa gradom Zenica izgradnjom priključne saobraćajnice za grad Zenica tzv. Sjeverni spoj.
Nakon Zeničke obilaznice Koridor 5C se nastavlja prema tunelu Zenica čije je probijanje počelo početkom januara 2019. godine. Poddionica Ponirak – Vraca duga je 2,65 km, a najznačajniji objekat je upravo tunel Zenica dužine 2475 m lijeva cijev i 2420 m desna cijev. Do sada je iskopano 430 m lijeve i 440 m desne tunelske cijevi. Tunel će imati devet prolaza za pješake, dva prolaza za motorna vozila i dvije zaustavne niše.
I na kraju na poddionici Vranduk – Ponirak, koja se na sjeveru nastavlja na poddionicu Nemila – Vranduk i na jugu na poddionicu Ponirak – Vraca u toku su radovi na montaži krletke na srednji stub na mostu Vranduk 1. Nakon montaže započet će se sa radovima na izradi glavne rasponske konstrukcije. Na ovoj poddionica, dužine 5,3 km, predviđena je i izgradnja potpornih zidova, dva mosta, tri vijadukta i tunela.
U ovoj godini se dodijeljuju još dva ugovora za nastavak gradnje prema sjeveru. Radi se o dionicama Nemila-Vranduk i Poprikuše-Nemila ukupna dužine 11,2 kilometara.