Grant EBRD-a od 12,9 miliona eura za autoput kroz RS

0
633
Grant od 12,9 miliona eura bit će alociran na Republiku Srpsku – JP Autoputevi RS

Vijeće ministara BiH na današnjoj telefonskoj sjednici utvrdilo je Prijedlog ugovora o grantu (Koridor 5c u RS – Dio l) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) koji se odnosi na investicioni grant iz programa Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan.
Zaključeno je da Ministarstvo finansija i trezora BiH Prijedlog ugovora dostavi Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, uz prijedlog da se za potpisnika ugovora odredi ministar finansija i trezora BiH.
Grant od 12,9 miliona eura bit će alociran na Republiku Srpsku – JP Autoputevi RS u svrhu podrške finansiranju izgradnje dviju petlji na autoputu u Johovcu (Tovira) i Rudanki (Kostajnica), te dionice autoputa dužine 6,1 km između ovih petlji, kao i prilaznog puta s dvjema trakama u dužini oko jednog kilometra za povezivanje sa postojećom magistralnom cestom, uključujući prijelaz preko rijeke Bosne.
U cilju realizacije ovog projekta EBRD je sa JP Autoputevi RS kao zajmoprimcem, odnosno projektnim entitetom zaključio Ugovor o zajmu 27.12.2017. godine na iznos od 70 miliona eura. Na osnovu zaključenog Ugovora o zajmu, Banka je sa Bosnom i Hercegovinom kao davaocem garancije, odnosno primaocem granta zaključila Ugovor o garanciji 5.1.2018. godine.

Izmjene Okvirnog sporazuma sa EIB-om

Vijeće ministara BiH je utvrdilo Prijedlog sporazuma o izmjenama i dopunama koji se odnosi na Okvirni sporazum kojim se uređuju aktivnosti Evropske investicione banke (EIB) u Bosni i Hercegovini, potpisan 17. i 27. 12. 2007. godine.
Zaključeno je da Ministarstvo finansija i trezora BiH Prijedlog sporazuma dostavi Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru.
Prijedlog sporazuma ne sadrži nikakav iznos zaduženja, već se njime regulišu dodatne aktivnosti EIB-a u BiH.

Uspostavljanje sistema za energetsku efikasnost

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o uspostavljanju Sistema energetskog menadžmenta i Informacionog sistema energetske efikasnosti u institucijama Bosne i Hercegovine.
Ovom odlukom uspostavljaju se Sistem energetskog menadžmenta i Informacioni sistem energetske efikasnosti u institucijama BiH i propisuju obaveze nosilaca aktivnosti energetskog menadžmenta, radi omogućavanja upravljanja energijom, troškovima i emisijama u vezi sa potrošnjom energije i vode te izvještavanja o potrošnji i ostvarenim uštedama.