Grupa Triglav u 2022. povećala prihode za 10% na 1.599,3 miliona eura

Bruto premija osiguranja Grupe Triglav u 2022. iznosila 1.479,6 miliona eura, što je 9% više nego 2021. godine. Rast premije zabilježen je u sva tri segmenta osiguranja i na svim tržištima

0
373
Grupa Triglav: Bruto dobit u prvom polugodištu 10,5 miliona eura

Prema nerevidiranim podacima, Grupa Triglav je u 2022. godini povećala ukupne prihode za 10% na 1.599,3 miliona eura i ostvarila dobit prije oporezivanja od 134,5 miliona eura, što je 1% više u odnosu na prethodnu godinu.
Bruto premija osiguranja iznosila je 1.479,6 miliona eura (9% više nego 2021. godine). Rast premije zabilježen je u sva tri segmenta osiguranja i na svim tržištima. Premija neživotnog osiguranja povećana je za 12%, premija životnog i penzijskog osiguranje za 6%, a premija zdravstvenog osiguranje za 3%.
U Sloveniji je premija dostigla 7% i bila je u skladu sa tržišnim trendovima, dok je na ostalim tržištima Adria regiona iznosila 12%. Na međunarodnom tržištu rast premije iznosio je 17% i obuhvata rast premije naplaćene po principu slobodnog protoka usluga, kao i premije iz aktivnog poslovanja reosiguranja.
Ostali prihodi od osiguranja (59,9 miliona eura) povećani su za 23%, dok su ostali prihodi Grupe (59,8 miliona eura) povećani za 12%, uglavnom prihodi od upravljanja imovinom i prodaje investicionih nekretnina.
Bruto likvidirane štete povećane su za 13% na 832,2 miliona eura. Tome su doprinijeli i veliki prirodni štetni događaji u procijenjenoj vrijednosti od 32,1 milion eura, što je više od 20% od petogodišnjeg prosjeka. Kombinovani količnik Grupe bio je povoljan i iznosio 88,1%, prvenstveno kao rezultat poboljšanja obima šteta zbog djelimičnog oslobađanja rezervacije šteta. Zbog inflatornih pritisaka, povećanog obima poslovanja te ulaganja u digitalizaciju i druge razvojne aktivnosti, bruto operativni troškovi poslovanja Grupe povećani su za 12% (374,9 miliona eura).

Posljednjeg dana 2022. godine bilansna suma Grupe Triglav dostigla je 4,1 milijardu eura (indeks 94), ukupna vrijednost kapitala iznosila je 752,8 miliona (indeks 81), a bruto tehničke rezerve su dostigle 3.100,0 miliona eura (indeks 97).
“Grupa Triglav je i dalje finansijski jaka, ali je na njenu finansijsku poziciju u 2022. godini značajno uticala situacija na finansijskim tržištima, povećana inflacija i veće isplate dividendi. Uprkos povećanom obimu rizika, adekvatnost kapitala Grupe je na kraju godine bila visoka i nalazila se oko donje ivice ciljnog obima koji smo sebi zadali”, izjavio je Andrej Slapar, predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav.
Povećanje kamatnih stopa i pad cijena dionica na finansijskim tržištima odrazio se na smanjenje obima investicionog portfelja za 11%, koji je na kraju godine dostigao 3.271,2 miliona eura. Njeni prinosi su bili negativni (-15,7 miliona eura).
Zavarovalnica Triglav nastoji da svoje dionice učini profitabilnom, sigurnom i stabilnom investicijom za investitore. Na to je uticalo i stanje na berzi u 2022. godini, koje je snizilo njen kurs za 65% (indeks Ljubljanske berze za 17%). Njen ukupan prinos je bio 4,5%, od čega je prinos od dividendi 10,7%. Nakon dvije godine uslova koje je obilježila pandemija, osiguravajuća kuća je 2022. isplatila povećanu dividendu od 3,7 eura bruto po akciji.