I Federacija BiH, kao i RS, ograničila cijenu peleta do 561,60 KM sa PDV-om po toni

0
333
Hoće li biti dozvoljen izvoz peleta u periodu od 60 dana?

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, donijela Odluku o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa cijena za pelet. Ovom odlukom propisana je najviša prodajna cijena peleta, koja ne može prelaziti 480 KM plus PDV u trgovini na malo, po toni u svim pakovanjima. Ako se ima u vidu da 17% PDV-a na tu cijenu iznosi 81,60 KM, to znači da je krajnja cijena tone peleta za kupca 561,60 KM.
Federalno ministarstvo trgovine predložilo je Vladi FBiH donošenje ove odluke, a kao razlog za propisivanje ove mjere navedena je prevencija i suzbijanje nerealnog utvrđivanja cijena i eventualnog nepoštenog ponašanja pojedinih proizvođača i trgovaca peletom, zaštita ekonomskih interesa građana i omogućavanja uredne snabdjevenosti tržišta.
U obrazloženju je također napomenuto da su u proteklom periodu poslovne politike proizvođača i trgovaca peletom prvenstveno bile orijentirane ka izvozu, s ciljem ostvarivanja za njih maksimalnog profita, a pri tome ne vodeći dovoljno računa o zadovoljenju potreba domaćeg tržišta, kako količinski, tako i cjenovno. Ovo ministarstvo navodi da se u tom kontekstu posebno ističu trgovci koji su, zbog enormno povećane potražnje za peletom bili u izuzetno povoljnoj tržišnoj poziciji i motivirani isključivo svojim interesom, formirali nerealno i neopravdano visoke cijene.
Donošenjem ove odluke, kako je obrazloženo, također se omogućava prevazilaženje trenutnih poremećaja na tržištu peleta i postizanje kompromisnih rješenja kojim će se obezbijediti kako održivost poslovnih subjekata iz oblasti drvoprerade, tako i pristupačnost visine cijene za domaće stanovništvo.
Također je istaknuto da je Vlada Republike Srpske donijela Odluku o privremenoj mjeri ograničenja visine cijene peleta, koja je objavljena u Službenom glasniku RS-a 4. novembra i stupa na na snagu 12. novembra tekuće godine a trajat će do kraja marta 2023. godine.
Današnja odluka Vlade FBiH o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa cijena za pelet bit će objavljena u sutrašnjem izdanju Službenih novina Federacije BiH, i stupit će na snagu 12. novembra, što znači istog dana kao i u Republici Srpskoj, obrazložilo je Federalno ministarstvo trgovine.
S obzirom na činjenicu da je Bosna i Hercegovina jedinstveni ekonomski prostor donošenjem ove odluke i za teritorij Federacije BiH u cijelosti se omogućava sinhronizirano postupanje u oba entiteta, ravnopravan tretman poslovnih subjekata i zaštita potrošača u BiH.

Federalna inspekcija: Prekoračenje propisane cijene peleta biće sankcionisano

Federalna uprava za inspekcijske poslove je saopćila da će tržišni inspektori od subote vršiti usmjerene pojačane nadzore proizvođača i prometnika peleta u FBiH, a u skladu s današnjom odlukom Vlade FBiH o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa cijena za pelet.
“Federalni tržišni inspektori će na terenu kontrolisati sve proizvođače i prometnike peleta u FBiH kako bi bilo osigurano striktno poštivanje propisane cijene, a s ciljem zaštite potrošača i osiguranja stabilnosti tržišta”, izjavio je direktor Federalna uprava za inspekcijske poslove Anis Ajdinović.
Kazne za nepoštivanje propisanih mjera neposredne kontrole cijena utvrđene su Zakonom o kontroli cijena.