Imenovan novi saziv Nadzornog odbora Aluminija, nije usvojen izvještaj o poslovanju

0
943
Na Skupštini dioničara Aluminija imenovan novi saziv Nadzornog odbora

Skupština dioničara Aluminija d.d. Mostar, kojoj je predsjedavao Marinko Bošnjak koji je zastupao interese dioničkoga paketa Vlade FBiH,  danas su zbog isteka mandata razriješili dužnosti svih sedam članova Nadzornog odbora Društva.
U Nadzorni odbor (NO) Aluminija, u ime državnoga kapitala FBiH, imenovani su: dr. sc. Zdenka Klepića, Igora Planinića i Vedrana Smiljanića, u ime Vlade RH Ilu Bakovića, te u ime malih dioničara Željka Damjanovića, Željka Filipovića i Samira Anića.
Inače, predstavnici kapitala Vlade FBiH imenovani su na tromjesečni period, odnosno do provedbe procedure za imenovanje tri člana NO-a na puni mandat, dok su preostala četvorica imenovana na četverogodišnji period. Podsjećamo, vlasnički udio Vlade FBiH (44%) u prethodnomu su sazivu zastupali dr. sc. Zdenko Klepić, Dalibor Miloš i Zoran Pandža, male dioničare (44%) Davor Ramljak, Branko Sesar i Samir Anić, a kapital Vlade RH (12%) Ivica Martinić.
Dioničari danas nisu usvojili Godišnji izvještaj o poslovanju Aluminija za 2017. godinu koji je uključivao Finansijski izvještaj, Izvještaj vanjskoga revizora, Izvještaj Odbora za reviziju i Izvještaj o radu Nadzornoga odbora za 2017. godinu. Ujedno su Upravu i Nadzorni odbor Aluminija zadužili da hitno poduzmu sve aktivnosti i mjere na otklanjanju primjedbi iz Revizije finansijskih izvještaja za 2017. u cilju otpočinjanja provedbe mjera iz usvojenog Plana restrukturiranja Društva koje su nužne za osiguranje adekvatnosti kapitala.
Skupština Aluminija je danas, većinom glasova, u Odbor za reviziju imenovala dr. sc. Josipu Grbavac, Draganu Parmać i Zorana Pinjuha, dok su za neovisnog revizora izabrali firmu Ekus d.o.o. Široki Brijeg.