Investicija u gradnju HE Kovanići 89,2 miliona KM

0
143
HE Kovanići je elektroenergetski objekt od javnog interesa FBiH

Vlada FBiH je na prijedlog Ministarstvo energije, rudarstva i industrije, dopunila odluku o proglašenju javnog interesa i pristupanju pripremi i izgradnji prioritetnih elektroenergetskih objekata u FBiH, a u koju je dodan i projekt HE Kovanići na rijeci Bosni, od 12,2 MW.
U obrazloženju Ministarstva navodi se da je JP Elektroprivreda BiH finansirala izradu idejnog projekta, kojim je po okončanju 2021. godine, HE Kovanići definisana kao protočna pribranska elektrana, za čiju bi izgradnju, ukupna investicija iznosila 89,2 miliona KM.
U toku je priprema investiciono-tehničke dokumentacije i pribavljanje upravnih akata radi izdavanja urbanističke saglasnosti. Uvrštavanjem HE Kovanići u ovu odluku stvaraju se preduslovi za izdavanje okolinske dozvole, te omogućuje nastavak započetog postupka dodjele koncesije.
Iz Ministarstva podsjećaju da im je JP Elektroprivreda BiH još 2011. godine uputila prijedlog da se u dokumente, koje je prethodno donijela Vlada FBiH, a koji se odnose na prioritete izgradnje elektroenergetskih projeketa u FBiH, uvrsti i projekt HE Kovanići. U okviru ovih aktivnosti, JP EP BiH aplicirala je i 2013. godine dobila grant sredstva u iznosu od 850.000 eura od Vlade Njemačke, a posredstvom KfW banke, za izradu Studije izvodljivosti sa prethodnom procjenom uticaja na okolinu i izvođenje geoloških istražnih radova.
Na prijedlog ministarstva, dopunjena je i odluka o proglašenju javnog interesa, pristupanju pripremi izgradnje elektroenergetskih objekata, izboru strateških partnera i pristupanju dodjeli koncesija za HE Kovanići.
S ciljem dugoročnog osiguranja električne energije i zadovoljavanja vlastitih potreba, te osiguranja pozicije Federacije BiH na unutrašnjem i regionalnom tržištu električne energije, javni interes za izgradnju elektroenergetskih objekata u FBiH ranije je proglašen za četiri termoelektrane, 13 hidroelektrana i šest vjetroelektrana, koji su ranije obuhvaćeni ovom odlukom Vlade FBiH.