Iskustva s priznavanjem stručnih kvalifikacija iz BiH u Njemačkoj

0
159
Cilj konferencije je bio da se obrazovni sektor upozna sa konkretnim nalazima analize

Agencija za rad i zapošljavanje BiH je od danas do 14. septembra domaćin konferencije o temi ”Iskustva s priznavanjem bosanskohercegovačkih stručnih kvalifikacija iz oblasti obrade metala i elektrotehnike u SR Njemačkoj’.
Na konferenciji pored predstavnika Agencije za rad i zapošljavanje BiH učestvuju predstavnici Savezne agencije za rad Njemačke iz Centralnog ureda za posredovanja u zapošljavanju stručne radne snage iz inostranstva, Obrtničke komore Koblenz, Centralnog udruženja njemačkih obrta, kao i predstavnici nadležnih institucija iz BiH: Ministarstva civilnih poslova BiH, Ministarstva obrazovanja i nauke FBiH, Federalnog zavoda za zapošljavanje, Zavoda za zapošljavanje RS, Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta, kao i direktori srednjih stručnih škola u BiH.
Od 2020. do kraja 2023. godine Savezna agencija za zapošljavanje Njemačke i Agencija za rad i zapošljavanje BiH su u saradnji sa Udruženjem njemačkih obrta i zavodima za zapošljavanje entiteta i Brčko distrikta BiH realizovali pilot-projekt ‘Obrti nude budućnost’ (HabiZu). Cilj projekta je bila provjera načina na koji bosanskohercegovački kvalificirani radnici mogu pronaći posao na njemačkom tržištu rada pod poštenim uslovima i u skladu sa Zakonom o imigraciji kvalificiranih radnika, koji je u Njemačkoj na snazi od 2020. godine. Projekt je finansiralo Savezno ministarstvo za ekonomska pitanja i zaštitu okoline Njemačke. U okviru projekta je procedura priznavanja provjerena kroz 40 pojedinačnih slučajeva priznavanja bh. stručnih kvalifikacija iz tri grupe zanimanja: elektroničar, metalostrugar i instalater za sanitarije, grijanje i klimatizaciju. Obrtnička komora Koblenz bila je nadležno tijelo za priznavanje i provjeru strukovnih kvalifikacija.
Analiza projektnih rezultata je pokazala da postoji značajna razlika u nastavnim planovima i programima za ova zanimanja između Njemačke i BiH, da su potencijalni radnici spremniji da rade kao nekvalifikovan kadar, nego kao radnici sa priznatom kvalifikacijom ukoliko moraju dodatno učiti, da su, suprotno predviđanjima, mlađi kandidati, bez nekog radnog iskustva posla srednje škole, bolje prošli u projektu jer su pokazali motiviranost i bolji su bili u razgovorima sa poslodavcima, te da je svim kandidatima nedostajalo praktičnog radnog iskustva tokom školovanja.
Današnja konferencije je prilika da se sumiraju svi rezultati projekta, te da se skrene pažnja na rezultate projektne analize. Cilj nam je upoznati obrazovni sektor sa konkretnim nalazima analize jer samo na taj način BiH može u budućnosti školovati i tržištu rada, odnosno domaćoj privredi, u budućnosti ponuditi radnu snagu čija su znanja i vještine jednake znanjima vještinama u državama poput SR Njemačke. To je posebno bitno u današnje vrijeme gdje naše firme posluju po evropskim standardima, u proizvodnji koriste evropsku tehnologiju, alate i mašine, proizvode plasiraju na evropsko tržište, ali naši nastavni planovi i programi još uvijek ne prate sve oni što se danas traži u smislu znanja i vještina od radnika.