Izmjene Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH

0
397
Vlada FBiH utvrdila Nacrt zakona o izmjenama Zakona o načelima lokalne samouprave (Foto: Arhiv)

Vlada FBiH je, na današnjoj sjedici u Sarajevu, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH.
Jedan od razloga za izmjene i dopune je što postojeći Zakon predviđa uzajamnu mogućnost tijela jedinice lokalne samouprave usmjerenu ka zahtjevu za preispitivanjem odluke ili akta za koji se smatra da je neustavan ili nezakonit. U slučaju nepostizanja istovjetnog stava na nivou jedinice lokalne samouprave predviđen je postupak preispitivanja pred zakonom nepreciziranim nadležnim tijelom. Time nastaje pravna praznina koja stvara teškoće u dosadašnjoj primjeni Zakona.
Nova rješenja popunjavaju tu pravnu prazninu i stvaraju uslove za otklanjanje eventualnih blokada u radu tijela jedinice lokalne samouprave. Prema novoj odredbi, nadležno tijelo za preispitivanje odluke vijeća, odnosno načelnika je tijelo koje je nadležno za nadzor nad primjenom zakona koji je povrijeđen. Ukoliko u zakonu koji je povrijeđen nije naznačeno tijelo za nadzor nad primjenom zakona, nadležno tijelo je kantonalno, odnosno federalno ministarstvo nadležno za oblast lokalne samouprave, u ovisnosti od toga je li povrijeđen kantonalni ili federalni zakon.
Novine se odnose i na mjesne zajednice, a cilj je postizanje neophodnog minimuma jednoobraznosti na nivou FBiH, te preciznije definiranje tijela mjesne zajednice, poslova koje obavljaju, ovlaštenih podnositelja inicijative za osnivanje mjesne zajednice, sadržine akata koji se odnose na rad mjesne zajednice kao i izvora finansijskih sredstava. Zbog potrebe uvođenja veće povezanosti mjesnih zajednica s jedinicom lokalne samouprave predloženo je formiranje Kolegija mjesnih zajednica.

Utvrđen Nacrt zakona o advokaturi FBiH

Vlada FBiH utvrdila je Nacrt zakona o advokaturi koji uređuje advokatsku djelatnost, uslove za obavljanje advokature, prava i dužnosti advokata, prestanak prava na obavljanje advokature i privremenu zabranu obavljanja advokatske djelatnosti, advokatskog stručnog saradnika i pripravnika, advokatski ispit i stručno usavršavanje.
Razlog za donošenje ovog zakona jeste definiranje kvalitetnog zakonskog okvira za obavljanje advokatske djelatnosti. Zakon o advokaturi u Federaciji BiH donesen je 2002. godine i do dana izrade ovog prednacrta je pretrpio više izmjena i dopuna.
Propisano je da je advokat dužan pružiti pravnu pomoć stranci koja mu se obrati, a može je uskratiti samo zbog razloga koje propisuje Zakon, a navedni su i razlozi kada je advokat dužan odbiti pružanje pravne pomoći. Određen je i način pružanja besplatne pravne pomoći socijalno ugroženim osobama u pravnim stvarima u kojima te osobe ostvaruju prava koja su u vezi s njihovim položajem, kao i u drugim slučajevima predviđenim općim propisima Advokatske komore.
Propisano je i da će u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovog zakona, Skupština Advokatske komore donijeti tarifu o nagradama i naknadi za rad advokata, a u istom će roku federalni ministar pravde donijeti Pravilnik o visini nagrade advokatima za odbrane po službenoj dužnosti.

Predložene izmjene šest federalnih zakona

Federalna vlada danas je utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje uputila prijedloge izmjena i dopuna šest federalnih zakona. Riječ je o Zakonu o notarima, Zakon o registraciji poslovnih subjekata, Zakonu o stvarnim pravima, Porodičnom zakonu, Zakonu o nasljeđivanju i Zakonu o zemljišnim knjigama.
Izmjene i dopune su predložene s ciljem provedbe presuda Ustavnog suda Federacije BiH koji je ocijenio da pojedine odredbe ovih šest zakona nisu usuglašene sa Ustavom FBiH.