Javne investicije u FBiH 2021-2023: Ukupna vrijednost projekata 14,8 milijardi KM

0
568
Najveće investicije od 166,5 miliona KM odnosile su se na trgovinu na malo

Vlada FBiH usvojila je danas Program javnih investicija (PJI) Federacija BiH za period od 2021. do 2023. godine. On sadrži ukupno 119 projekta, od čega 56 u provedbi, 58 kandidiranih i pet odobrenih.
Ukupna vrijednost svih projekata je oko 14 milijardi i 847 miliona KM, od čega se 8,22 milijarde KM odnosi na kandidirane, 4,69 milijardi KM na projekte čija je provedba u toku i oko 1.93 milijarde KM na odobrene projekte.
Kandidirani su oni projekti za koje nisu osigurani izvori finansiranja u trenutku izrade programa javnih investicija. U Nacrt za 2021.-2023. godinu uključeno je 58 kandidiranih ukupne vrijednosti 8,22 milijarde KM.
U 2020. godini kandidirana su i ocijenjena dva nova projekta: modernizacija vodnih usluga u BiH (za teritorij FBiH), kojeg je predložilo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te određivanja vrijednosti nekretnina, čiji je predlagač Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove.
Odobreni projekti, za čije finansiranje je, nakon zaključka Vlade FBiH, pokrenut proces osiguranja potrebnih sredstava, a među njima su izgradnja bloka 7-450 MW TE Tuzla, rehabilitacija i modernizacija crpno-akumulacijske hidroelektrane Čapljina, projekt energetske učinkovitosti i hitni projekt vezan za oporavak od posljedica pandemije koronavirusa.

Kroz transfere za kulturu 3 miliona KM

Vlada FBiH danas je usvojila programe utroška s kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2020. godinu namijenjenih fondacijama za koje je nadležno Federalno ministarstvo kulture i sporta, u ukupnom iznosu od 3.098.000 KM.
Od tog iznosa, Fondu za izdavaštvo je namijenjeno 550.000 KM, Fondaciji za bibliotečku djelatnost 330.000 KM, transfer za kinematografiju vrijedan je 1.660.000 KM, a za Fondaciju za muzičke, scenske i likovne umjetnosti predviđeno je 558.000 KM.

Podržana inicijativa za donošenje Zakona o Gradu Stolac

Vlada FBiH je podržala inicijativu za izradu i donošenje Zakona o Gradu Stolac, koju je podnijela ova sadašnja općina.
Stolac ima 49 kulturnih dobara sa statusom nacionalnog spomenika u BiH, a neki od njih su nekropole stećaka Radimlja i Boljuni, historijsko područje Stari grad, helenistički grad Daorson u Ošanićima, arheološko područje Badanj u Borojevićima, grob Moshe Danona sa okolnim prostorom i havrom na Krajšini, graditeljska stambena cjelina Begovina, javno ljetno kupalište Kupaje, Čaršijska džamija s Čaršijom, te korito Bregave s mlinicama, stupama i mostovima.
Utvrđeno je da Općina Stolac ispunjava uslov da se gradom proglasi kao općina koja je od posebnog historijskog i kulturnog značaja, a u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH.