Javni dug BiH na kraju prvog polugodišta oko 11,8 milijardi KM

0
891
Vanjski dug na kraju prvog kvartala 2023. iznosio 5,27 mlrd KM, a unutrašnji dug 633,9 miliona KM

Vijeće ministara BiH usvojilo je i uputit će Parlamentarnoj skupštini BiH Informaciju Ministarstva finansija i trezora o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na kraju juna 2018. godine.
Javna zaduženost Bosne i Hercegovine 30. juna ove godine iznosila je oko 11,8 milijardi KM, od čega je vanjski dug oko 8,3 milijarde KM lli 70,56%, dok je unutrašnji dug oko 3,5 milijarde KM ili 29,4% od ukupne javne zaduženosti.
Javni dug se povećao za 447,78 miliona KM u odnosu na kraj 2017. godine ili 3,94%, s tim da se vanjski dug povećao za 475 miliona KM ili 6,05%, dok se unutrašnji dug smanjio za 27,22 miliona KM ili 0,78%.
U ukupnom stanju javne zaduženosti Federacija BiH učestvuje sa 50,2%, Republika Srpska sa 48,7%, Institucije BiH sa 0,64% i Brčko Distrikt sa 0,38%.
Učešće javnog duga BiH u bruto društvenom proizvodu (BDP) iznosi 34,92 posto.
Više od polovine zaduženosti po osnovu novih kredita, i to 56,57% odnosi se na kredite usmjerene za realizaciju infrastrukturnih projekata, 29,61% na kredite namijenjene javnom sektoru, dok je 13,82% novih kreditnih sredstava angažovano za privredne djelatnosti.
Servis vanjskog duga u prvoj polovini 2018. godine iznosio je 451,12 miliona KM, od čega se na glavnicu odnosi 388,95 miliona KM, a na kamatu 62,17 miliona KM.