Kadrovske promjene u RBFBiH, bolnicama u Mostaru i Sarajevu, RMU Banovići, Fene…

0
488
Garancijski fond za podršku privredi uspostavljen je pri Razvojnoj banci Federacije BiH

Nakon što je dala prethodnu saglasnost za razrješenje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora Razvojne banke FBiH, Vlada Federacije BiH je dala prethodnu saglasnost da imenovanje Igora Živka za predsjednika, a Mehmedalije Hadžovića, Adise Omerbegović-Arapović, Marija Gadžića, Sejfudina Krnjića, Zorana Zeljke i Saliha Dedića za članove ovog nadzornog odbora, na period od pet godina.
Federalna vlada je, zbog isteka perioda na koji su imenovani, razriješila predsjednika i članove Upravnog odbora Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, te imenovala privremeni UO, u sastavu Branka Galić (predsjednica), Zvonko Landeka, Marina Bera, Edin Obradović, Vesna Brkić, Stana Rotim, Fila Raguž, Ružica Biloš, Snježana Marić, Nedžad Hadžić i Petar Radoš (članovi).
Zbog istog razloga razriješen je i Upravni odbor Univerzitetsko-kliničkog centra Sarajevo (UKCS), te imenovan privremeni kojeg čine Jasmin Kapetanović (predsjednik), Dželaludin Junuzović, Teufik Orahovac, Amer Ovčina, Feriha Hadžagić – Čatibušić, Samir Muminović, Diana Štimjanin-Kolđo, Nusret Popović, Dalibor Kolak, Amra Karić i Ankica Kolar-Jurčević.
Oba ova upravna odbora imenovana su na period od 60 do 90 dana.
Danas je donesena i Odluka o davanju saglasnost na odluke Upravnog odbora Federalne novinske agencije (FENA) o imenovanju Elmira Huremovića za direktora i Ilije Muse za zamjenika direktora ove javne ustanove, na mandatni period od četiri godine.
Nadzornom odboru RMU Banovići d.d. Banovići Vlada FBiH je dala prethodne saglasnosti za za razrješenje vršilaca dužnosti članova Uprave – direktora i izvršnih direktora ovog privrednog društva, zbog isteka perioda na koji su imenovani, kao i za imenovanje za vršioce dužnosti Fadila Kudumovića (direktor), Elvira Jamakovića (izvršni direktor za tehničke poslove), Damira Mrkonjića (izvršni direktor za investicije i razvoj novih djelatnosti), Jasmine Husić-Mujić (izvršna direktorica za pravne i kadrovske poslove) i Ibrahima Demirovića (izvršni direktor za ekonomske poslove), na period najduže do šest mjeseci.