Autoceste FBiH: Za izgrađena 102 km na Koridoru 5c investirano 1,62 milijarde KM

Autoceste FBiH su od prihoda namjenske akcize od početka 2011. godine, od kada su počele s radom, do danas ostvarilo prihode u visini od 1,01 milijardu KM

0
338
Na izgradnju Koridora 5c do sada su u potpunosti utrošene kreditne linije u visini od oko 518,04 miliona eura

U skladu sa Zakonom o akcizama putarina kao vrsta indirektnog poreza plaća se na biogoriva i biotečnosti i naftne derivate. Iznos putarine od 0,25 KM po litri proizvoda izdvaja se za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta, od čega JP Autoceste FBiH ostvaruje dio prihoda od putarine u visini od 0,20 KM po litri proizvoda, namijenjen za izgradnju autocesta.

Raspodjela prihoda od putarine

Imajući u vidu da nije donesen akt o konačnoj metodologiji raspodjele prihoda od putarine za autoceste i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta, Upravni odbor UIO je sredinom 2018. godine donio Odluku o privremenoj raspodjeli prihoda kojom je utvrđeno da se od ukupnog prihoda od putarine 10% ostaje na podračunu kod Centralne banke BiH, a služit će za poravnanje prihoda po utvrđivanju konačne metodologije raspodjele. Preostalih 90% prihoda dijeli se između entiteta i Brčko distrikta tako da 59% pripada Federaciji BiH, 39% Republici Srpskoj a 2% Brčko distriktu BiH.
Prije ove odluke na snazi je bila odluka o privremenoj raspodjeli prihoda od putarine iz 2009. godine, koja je propisivala istu metodologiju. Prema ranijoj praksi isplata zadržanog iznosa je vršena svake dvije godine. Posljednja isplata zadržanog iznosa JP Autoceste FBiH je izvršena u 2017. godini.
Iz JP Autoceste FBiH navode da 10% ukupno prikupljene akcize još uvijek stoji uplaćeno na računu Uprave za indirektno oporezivanje i da ovo preduzeće ima potraživanje prema UIO u iznosu oko 70 miliona KM. Na sjedinici Upravnog odbora UIO još uvijek nije donesena odluka o načinu raspodjele zadržanih sredstava, ali je učinjen pomak u vidu formiranja radne grupe koja će se sastojati od zainteresiranih strana.
Autoceste FBiH su od prihoda namjenske akcize od početka 2011. godine (od kada je počelo s radom) do danas ostvarilo prihode u visini od 1,01 milijardu KM.
Od 1. februara 2018. godine od kada se primjenjuje Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH, kojim je povećan iznos akcize, do kraja 2020. godine, JP Autoceste FBiH je ostvarilo prihode po ovom osnovu u visini od 486 miliona KM.

Kreditne linije

Iz JP Autoceste FBiH navode da su do sada u izgrađeni dio Koridora 5c (u dužini od oko 102 km) već investirali sredstva u iznosu od 1,62 milijarde KM. Navode i da je u zadnjem kvartalu 2020. godine okončana izgradnja 11 kilometara duge Zeničke zaobilaznice (poddionice: Drivuša – Klopče, Klopče – Donja Gračanica i južna sekcija Donja Gračanica – Tunel Zenica) te da je ukupna investicijska vrijednost radova iznosila 225 miliona eura.
Ukupna ulaganja za eksproprijaciju zemljišta za potrebe izgradnje Koridora 5c do danas iznose 239,15 miliona KM.
Za izgradnju Koridora 5c osiguravaju su sredstva putem kreditnih linija kod međunarodnih finansijskih institucija: Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Evropska investicijska banka (EIB), OPEC Fond za međunaordni razvoj (OFID) i Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj (KFAED).
Na izgradnju Koridora 5c do sada su u potpunosti utrošene kreditne linije u visini od oko 518,04 miliona eura (1,01 milijardi KM) i to: EBRD 205 miliona eura, EIB 75 miliona eura, EIB 166 miliona eura, KFAED u visini od 10,5 miliona KVD (oko 30 miliona eura) i OFID 48 miliona USD (oko 42,04 miliona eura).
JP Autoceste FBiH ističu da je sa povećanjem akcize na gorivo za 10 feninga ubrzalo postupke osiguranja kreditnih linija i samim tim direktno omogućilo kontinuitet izgradnje Koridora 5c.

U toku se pripremne aktivnosti za građenje preostalih dionica na Koridoru 5c

Trenutno su efektivne kreditne linije u visini od oko 595 miliona eura ili 1,16 milijardi KM. Kreditnim linijama se trenutno vrši finansiranje izgradnje i to: OFID 24 miliona eura (Vraca – Donja Gračanica), EBRD 80 miliona eura (Vraca – Donja Gračanica i Buna – Počitelj), EBRD 76 miliona (Svilaj – Odžak i Klopče – Donja Gračanica) Eura, OFID u visini oko 49 miliona eura (Vranduk – Ponirak), KFAED oko 36 miliona eura (Nemila – Vranduk, EIB 50 miliona eura (Ponirak – Vraca), EIB 100 miliona (Počitelj – Zvirovići) i EBRD 180 miliona eura (Poprikuše – Nemila, Mostar Jug – tunel Kvanj, Lot 2. tunel Ivan).

Aktivno osam gradilišta

Trenutno je aktivno osam gradilišta na Koridoru 5c (ukupne ugovorene vrijednosti radova i nadzora oko 1,5 milijardi KM) i to: Poprikuše – Nemila, Vranduk – Ponirak, Ponirak – Vraca, Vraca – Donja Gračanica (sjeverna sekcija), Tarčin – Ivan Lot 1. Tarčin – ulaz u tunel Ivan i Tarčin – Ivan lot 2. tunel Ivan, Buna – Počitelj i Počitelj – Zvirovići, čija se izgradnja finansira iz međunarodnih kreditnih sredstava.
Takođe, aktivna su još dva gradilišta (ukupno ugovorene vrijednosti radova i nadzora 79,1 miliona KM) i to: brza cesta Prača – Goražde (I faza) čija se izgradnja finansira iz sredstava Budžeta FBiH i Regionala R2425a Tromeđa – Zvirovići čija se izgradnja finansira iz vlastitih sredstava JP Autoceste FBiH. Također iz vlastitih sredstava se graditi i Sarajevska obilaznica Lot 3b (ugovorena vrijednost 21,4 miliona KM).
U toku su aktivnosti na provođenju tenderskih procedura za dionice: Putnikovo brdo – Medakovo, Nemila – Vranduk, Kvanj – Buna i Mostar Jug – Kvanj procijenjene vrijednosti radova i nadzora oko 536 miliona KM.
Paralelno s ovim aktivnostima provode se i aktivnosti na postizanju efektivnosti kreditnih linija: EBRD 60 miliona eura (Putnikovo brdo – Medakovo), EIB 100 miliona eura (tunel Kvanj – Buna) i EIB 140 miliona eura (Tarčin – Ivan i Poprikuše – Nemila).
Pored osiguranja sredstava putem kreditnih linija, JP Autoceste FBiH provedi i aktivnosti na osiguranju bespovratnih grant sredstava za sve dionice čija se izgradnja finansira iz sredstava EBRD-a i EIB-a. Sada postoji zatvorena finansijska konstrukcija za sve dionice koje su u izgradnji, odnosno za koje je tenderska procedura u toku.
U toku se pripremne aktivnosti za građenje preostalih dionica na Koridoru 5c i to: Medakovo – Ozimice, Ozimice – Poprikuše, Ovčari – Mostar Sjever i Mostar Sjever – Mostar Jug ukupne procijenjenje vrijednosti radova i nadzora oko 2,3 milijarde KM.
JP Autoceste FBiH je pokrenulo aktivnosti za osiguranje kreditnih sredstava za ove dionice. Pokrenuta je inicijativa za zaduženje kod EIB-a u visini od 340 miliona eura za izgradnju dionice Medakovo – Ozimice i Ozimice – Poprikuše. Također, EBRD i EIB su dostavile pismo namjere o spremnosti za sudjelovanje u finansiranju projekta izgradnje dionice autoceste od Ovčara do Mostara Sjever (34 km) sa potencijelnim iznosom kredita do 600 miliona eura. EBRD je dostavio mandatno pismo za sufinansiranje izgadnje dionice autoceste Mostar Sjever – Mostar Jug. Aktivnosti oko osiguranja navedenih kreditnih linija su u toku.
Kada je u pitanju način korištenja akcize, iz Autocesta FBiH navode da je trenutni investicijski ciklus u kojem se nalazi ovo preduzeće značajno veći od iznosa ukupljeno prikupljene akciza u poslijednje tri godine. Akciza se prikuplja i koristi za vraćanje dugoročnih međunarodnih povoljnih kredita koji se koriste isključivo za građenje autoceste.
U posljednje tri godine iznos investicija u toku, koje se odnose na građenje je dosegao 865 miliona KM, a razlika u odnosu na početak 2018. godine je 615 miliona KM. To znači da je u poslijednje tri godine u izgradnju autoceste uloženo preko 615 miliona KM.
U periodu od 2018. do 2020. JP Autoceste FBiH je izmirilo sve svoje dospjele obaveze koje je imalo i prema dobavljačima, prema vlasnicima zemljišta kao i prema kreditorima. U periodu od 1.1.2018. do 31.12.2020 za servisiranje dugoročnih kredita (otplata i kamata) isplaćeno je blizu 260,39 miliona KM.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here