Kod Zenice spojen vijadukt Babina rijeka, najviši na Koridoru 5c

Zenička obilaznica trebali bi biti završena do 25. novembra kada će biti u funkciji novih 11 km autoceste kod Zenice

0
685
Na Zeničkoj obilaznici spojena i druga trasa na vijaduktu Babina rijeka (Foto: Autoceste FBiH)

Na poddionici autoceste Klopče – Donja Gračanica kod Zenice danas je izvršeno spajanje i druge trase na vijaduktu Babina rijeka, čime je na dionici Koridora 5c Zenička obilaznica završen jedan od najzahtjevnijih građevinskih objekata, saopćeno je iz JP Autoceste Federacije BiH.
Vijadukt prelazi preko doline, odnosno korita Babine rijeke i lokalne saobraćajnice na maksimalnoj visini od 120 metara (od nivoa rijeke do nivoa kolovoza), što ga čini najvišim izgrađenim vijaduktom na dionici autoceste kroz Bosnu i Hercegovinu.
Vijadukt Babina rijeka sastoji se od dva paralelna objekta pojedinačne dužine 385 metara. Objekti imaju po tri raspona oslonjena na dva krajnja i dva srednja stuba. Oba objekta su građena metodom slobodne konzolne gradnje sa srednjim rasponom od 165 metara. Rasponska konstrukcija je sandučastog poprečnog presjeka promjenjive visine, izvedena od prednapregnutog betona. Srednji stubovi su visine oko 60 i 80 metara. Temeljenje objekata je na armiranobetonskim bunarima dubine 18 metara i prečnika 12 metara.
Za izgradnju oba vijadukta utrošeno je preko 30.000 m3 betona, preko 5.200 tona armature i 687 tona kablova za prednaprezanje.
Na lijevoj strani autoceste (smjer Zenica – Sarajevo) izveden je kao zasebna konstrukcija produžetak vijadukta u dužini od 206 metra sa rasponskom konstrukcijom od prednapregnutog betona oslonjenom na zajednički krajnji oslonac lijevog objekta vijadukta Babina rijeka, te pet srednjih i krajnji stub. Temeljenje je na šipovima.
U narednom periodu izvodit će se radovi na hidroizolaciji mosta, ugradnji prelaznih naprava, izradi asfalta i montiranju zaštitnih ograda.

Vijadukt prelazi preko doline tj. korita Babine Rijeke na visini od 120 metara

Poddionicu Klopče – Donja Gračanica, osim brojnih klizišta, karakteriše veliki broj građevinskih objekata gdje se na dužini od 5,8 kilometara izgradilo pored otvorene trase i pet vijadukta te dva tunela.
“Rješenja koja su bila planirana glavnim projektom su bila dosta siromašna tako da nisu mogla da drže faktor stabilnosti iznad zahtijevanog od strane tehnike. Mi smo izvršili korekcije svih tih rješenja, uskladili tehnička rješenja sa zahtjevima geotehnike”, ističe Reuf Kadrić, predstavnik investitora za poddionicu Klopče – Donja Gračanica.
Cijela trasa Zenička obilaznica zbog konfiguracije terena i geološko vrlo složenim projektima predstavljala je najzahtjevniji projekt Koridora 5c, ali zahvaljujući struci, radovi teku planiranom dinamikom i sve bi trebalo biti završeno do 25. novembra kada je planirano otvorenje 11 novih kilometara autoceste kod Zenice.