Korona zakon 9. maja zvanično stupa na snagu u Federaciji BiH

0
715
Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica zbog Covid-19 objavljen je u Službenim novinama FBiH

Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, nastalih usljed pandemije koronavirusa, poznatiji kao ‘korona zakon’, danas je objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, što znači da sutra stupa na snagu.
Poslovni subjekti imat će pravo na subvencioniranje doprinosa u iznosu 244,85 KM mjesečno po svakom zaposlenom počevši od obračuna i isplate bruto plate za april 2020. godine i svaki naredni mjesec, uključujući i obračun i isplatu plata i za mjesec nakon prestanka stanja nesreće.
Subvencioniranje doprinosa za svakog zaposlenog vršit se na način da se za penziono-invalidsko osiguranje usmjerava 135,70 KM, za zdravstveno osiguranje 97,35 KM i za nezaposlenost 11,80 KM, ukoliko u mjesecu za koji se vrši obračun plate imaju pad ostvarenog prometa 20 posto i više u odnosu na ostvareni prosječni promet u januaru i februaru 2020. godine.
Isplata najniže neto plate zaposlenim nije uslovljena istovremenim plaćanjem subvencioniranih doprinosa.
Zakonom se uspostavlja Garancijski fond na osnovu kojeg će, uime i za račun Federacije BiH garancije izdavati Razvojna banka FBiH. Garancije će se koristiti za osiguranje kreditnih linija kod komercijalnih banaka, u cilju ublažavanja i poboljšanja likvidnosti, te olakšanje pristupa finansiranju poslovnim subjektima.
Inicijalna sredstva za osnivanje Fonda u iznosu do 80 miliona KM osigurat će se preusmjeravanjem raspoloživih sredstava Vlade FBiH iz komisionih poslova i raspoloživih sredstava namjenskih depozita Vlade FBiH koja se vode kod Razvojne banke.
Zatezna kamata na javne prihode neće se obračunavati i plaćati za dane trajanja stanja nesreće.
Ukida se obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit za poslovne subjekte, kao i na dohodak od samostalne djelatnosti za 2020. godinu.
Propisano je da će se održavanje stabilnosti pojedinih isplata na dostignutom nivou (penzija, invalidnina i drugih socijalnih davanja) osigurati uštedama u okviru budžeta Federacija za 2020. godinu, a imajući u vidu posljedice pada prihoda izazvanih stanjem nesreće, kao i da se obaveza uskladivanja penzija, invalidnina, drugih socijalnih davanja i plata neće vršiti u 2020. godini.
Za primjenu ovog zakona planirano je 500 miliona KM u fondu za stabilizaciju privrede, a to je predviđeno usvojenim rebalansom ovogodišnjeg budžeta FBiH.
Stupanje na snagu ovog zakona omogućeno je nakon što je usvojen u oba doma Parlamenta Federacije BiH, navodi agencija Fena. Ukaz o njegovom proglašenju u srijedu je potpisao predsjednik Federacije Marinko Čavara.