Lizing sektor u FBiH poslovao na polugodištu s dobiti od 2,3 miliona KM

Ukupna neto dobit iznosila je tri miliona KM (tri lizing društva), dok je gubitak imalo jedno lizing društvo u iznosu od 0,7 miliona KM

0
933
Ukupna aktiva lizing sektora u FBiH krajem septembra 2023. iznosila je 525,5 miliona KM

Lizing sektor u Federaciji BiH, kojeg čine četiri lizing društva, u prvih šest mjeseci 2021. godine ostvario je pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 2,3 miliona KM, što je povećanje za 0,5 miliona KM u odnosu na isti period prošle godine.
Rast dobiti lizing sektora najvećim dijelom posljedica je značajnog poboljšanja poslovnog rezultata kod jednog lizing društva u iznosu od 0,9 miliona KM. Inače, iskazana ukupna neto dobit iznosila je tri miliona KM (tri lizing društva), dok je gubitak imalo jedno lizing društvo u iznosu od 0,7 miliona KM.
Prema podacima Agencije za bakarstvo FBiH, koje nadzire i rad lizing društava, ukupni prihodi lizing sektora u Federaciji BiH u prvom polugodištu 2021. godine iznose 18,9 miliona KM i veći su za 1,6 miliona KM ili 9% u odnosu na isti period prošle godine.
Polugodišnji prihodi od kamata i slični prihodi lizing sektora FBiH iznose 6,6 miliona KM, i čine 35,1% ukupnih prihoda lizing sektora, a porasli su za 0,4 miliona KM ili 7% u odnosu na isti period prethodne godine. Najznačajnija pozicija prihoda od kamata su prihodi po osnovu kamata po finansijskom lizingu u ukupnom iznosu od 5,7 miliona KM i viši su za 0,5 miliona KM ili 10,3% u odnosu na isti period lani.
Ukupni šestomjesečni rashodi iznose 16,6 miliona KM, i veći su za jedan milion KM ili 6,7% u odnosu na isti period 2020. godine.

Izvor: Agencija za bankarstvo Federacije BiH

Ukupna aktiva lizing sektora u FBiH krajem juna 2021. iznosila je 358,5 miliona KM i veća je za 14,7 miliona KM ili 4,3% u odnosu na kraj 2020. godine.
Neto potraživanja po osnovu finansijskog lizinga, kao najznačajnija stavka u strukturi ukupne aktive, iznose 278,4 miliona KM ili 77,6% ukupne aktive i u odnosu na kraj 2020. veća su za 21,6 miliona KM ili 8,4%.
U pogledu kvaliteta aktive lizing sektora u FBiH sa 30.06.2021. godine iskazano je ukupno 3,1 milion KM dospjelih neizmirenih potraživanja koja su manja za 11,8% u odnosu na kraj 2020. godine. Rezerve za gubitke po finansijskom lizingu povećane su za 163,8% u odnosu na kraj prethodne godine, usljed značajnog povećanja ove stavke kod jednog lizing društva.
Ukupan broj i vrijednost novozaključenih lizing ugovora za finansijski i operativni lizing na nivou lizing sistema, u posmatranom periodu bilježe povećanje za 36,6%, odnosno 39,2%.
U strukturi ukupne pasive lizing sektora u FBiH sa 30.06.2021. godine najveću stavku predstavljaju obaveze po uzetim kreditima u iznosu od 323,1 milion KM, koje čine 90,1% ukupne pasive. U odnosu na kraj 2020. ove obaveze su povećane za iznos od 15,2 miliona KM ili 4,9%. Posmatrano prema ugovorenoj ročnosti, dominantno je učešće dugoročnih kredita u obavezama po uzetim kreditima.
Ukupni kapital lizing sektora u FBiH na kraju prvog polugodišta 2021. iznosi 26,9 miliona KM, što čini 7,5% ukupne pasive lizing sektora FBiH i u poređenju sa krajem 2020. godine, ova bilansna pozicija je smanjena za 0,8 miliona KM ili 2,9%.
Inače, lizing sistem u FBiH čine četiri lizing društva (lizing sektor) i jedna komercijalna banka koja obavlja poslove finansijskog lizinga. U lizing sektoru FBiH je zaposleno ukupno 106 radnika što je za pet radnika više u odnosu na kraj prošle godine.