Londonski IHS Global konsultant za izradu tendera za koncesiju na istraživanje nafte u FBiH

0
1139
Sjedniva Vlade Federacije BiH održana je u Sarajevu (Foto: Arhiv)

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga pravne osobe kao stručnog konsultanta koji će joj pružiti konsultantske usluge u pripremi, provođenju javnog nadmetanja i izradi tenderske dokumentacije za raspisivanje međunarodnog javnog poziva za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru Federacije BiH.
Prihvaćena je preporuka Komisije za provođenje postupka javne nabavke ovih usluga za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru FBiH ponuđaču IHS Global Ltd, London za ponuđenu cijenu 1.275.643,80 KM bez PDV-a.
Federalna vlada donijela je dvije odluke kojima je iznos za liječenje pripadnika boračke populacije sa 1.500.000 KM, povećan na 2.000.000 KM, a za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija s 400.000 KM na 650.000 KM.
Iz tekuće rezerve Vlade Federacije za 2018. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata izdvojeno je 450.000, za finansiranje troškova provođenja druge faze revizije boračko-invalidske zaštite, za troškove Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.
Utvrđeno je da je izgradnja dionice autoceste Tarčin – Konjic na Koridoru Vc u dužini od 20,2 kilometra od javnog interesa za Federaciju BiH i da je JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju ovog objekta, koje je zaduženo da pokrene postupak eksproprijacije nekretnina.
Federalna vlada izmijenila je Program investiranja kapitalnog transfera JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (sredstva od GSM licence) utvrđenog izmjenom i dopunom Budžeta Federacije BiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.
Za nastavak projekta Modernizacija ceste R405 u općini Sanski most, 2. faza odobreno je 150.000 KM, za sanaciju cesta u općini Čapljina 150.000 KM i za sanaciju i rekonstrukciju cesta u općinama Gradačac i Grude po 100.000 KM.
Vlada FBiH upoznata je sa informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o trenutnom stanju u privrednom društvu Aluminij d.d. Mostar. Data je preporuka organima upravljanja da nastave poduzimati mjere i aktivnosti, koje su u okviru zakona, na reprogramiranju obaveza vezanih za dugovanje Aluminija na 15 godina, a s ciljem sanacije.
Vlada će nastaviti aktivno pratiti stanje u ovom privrednom društvu.
Prihvaćena je inicijativa za izdvajanje sredstava iz tekuće rezerve Vlade Federacije za finansijsku podršku projektima koje implementira Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u iznosu od 110.000 KM, 80.000 KM za Sveučilište u Mostaru i 50.000 KM Univerzitetu ‘Džemal Bijedić’ u Mostaru.