Mersad Hamidović imenovan za v.d. direktora Agrokomerca

0
1105
Postupak finansijske konsolidacije obuhvata izmirenje dugovanja Agrokomerca od 78 miliona KM

Federalna vlada danas je Nadzornom odboru Agrokomerca d.d. Velika Kladuša dala saglasnost na Odluku o razrješenju dosadašnjeg direktora ovog privrednog društva i imenovanju Mersada Hamidovića za vršioca dužnosti direktora.
Vlada je danas također na vlastiti zahtjev razriješila jednog člana Upravnog odbora Agencije za bankarstvo FBiH i Parlamentu FBiH predložila da na ovu poziciju bude imenovan Slaven Zelenika. Konačnu odluku o ovom imenovanju donosi Parlament FBiH.
Vlada FBiH je razriješila Novku Agić dužnosti direktorice Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH zbog ispunjavanja uvjeta za odlazak u penziju. Radi osiguranja kontinuiteta u radu Zavoda, za privremenu direktoricu je imenovana Vlatka Martinović, na period do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka za konačno imenovanje prema Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH.
Danas je, na vlastiti zahtjev, razriješen dužnosti zamjenik direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH i na ovu poziciju privremeno, na period do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka za konačno imenovanje, u skladu sa Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH, imenovan Dževad Hamzić.
Federalna vlada dala je prethodnu saglasnost za imenovanje Enesa Bikodušića, Amera Salihovića i Mirze Emirhafizovića za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva UNIS-Group d.o.o. Ilidža, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.