Nacionalnom parku Una 500.000 KM

0
348
Sredstva su namijenjena za finansiranje troškova JP Nacionalni park Una

Vlada FBiH danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, usvojila Program utroška 500.000 KM utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH kao transfer za JP Nacionalni park Una.
Sredstva su namijenjena za finansiranje troškova za rad i funkcioniranje ovog javnog preduzeća, s kojim će Federalno ministarstvo okoliša i turizma sklopiti ugovor o njihovom namjenskom prijenosu na transakcijski račun JP Nacionalni park Una.
Nacionalni park će dodijeljena sredstva utrošiti u skladu s Planom i programom koji je usvojilo Federalno ministarstvo okoliša i turizma.