Najniža plata u Federaciji BiH će iznositi 543 KM

Najniža neto plata ne može iznositi manje od 55 posto prosječne mjesečne neto plate u FBiH

0
1166
Na mjesečnom niuvou, prosječna neto plata u RS u januaru porasla je za 0,6%

Vlada Federacije BiH donijela je danas Uredbu kojom se propisuje metodologija utvrđivanja iznosa najniže plate i usklađivanje najniže plate.
Najniža plata u smislu ove uredbe je najniži mjesečni iznos plate koji pripada radniku za rad u punom radnom vremenu, a utvrđuje se u neto iznosu. U iznos najniže plate ne ulaze uvećanja koja radniku pripadaju za prekovremeni rad, noćni rad, rad u dane sedmičnog odmora, rad u dane praznika ili drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi. Najniža plata radnika koji radi u nepunom radnom vremenu utvrđuje se i isplaćuje srazmjerno ugovorenom radnom vremenu.
Najniža neto plata ne može iznositi manje od 55 posto prosječne mjesečne neto plate u FBiH. Vlada FBiH će odlukom, u skladu s članom 78. stav (1) Zakona o radu, utvrditi iznos najniže plate za 2022. godinu. Utvrđeni iznos najniže plate se primjenjuje na platu za januar 2022. godine i sve naredne mjesece do 31.12.2022. godine, a nakon toga se usklađuje jednom godišnje u rokovima i na način propisan uredbom.
Pravo na najnižu platu, utvrđenu prema odredbama ove uredbe, imaju svi radnici koji rade u Federaciji, neovisno o sjedištu ili registraciji poslodavca.
Najniža plata za narednu kalendarsku godinu se usklađuje do kraja tekuće godine, na način da se usklađivanje vrši u visini zbira 50 posto procenta porasta potrošačkih cijena i 50 posto procenta porasta bruto domaćeg proizvoda u Federaciji u tekućoj godini za period januar – septembar, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku. Najkasnije do 31. decembra tekuće godine, Vlada odlukom usklađuje visinu najniže plate za narednu godinu, što će prvi put biti izvršeno za 2023. godinu, a nakon konsultacija sa Ekonomsko-socijalnim vijećem. U slučaju da Vlada ne postigne dogovor nakon konsultacija sa ESV-om, minimalna plata za narednu godinu ne može biti niža od iznosa koji je bio utvrđen odlukom za prethodnu godinu.
U obrazloženju je, između ostalog, navedeno da bi najniža plata, utvrđena u skladu sa ovom uredbom, u 2022. godini iznosila 543 KM neto (55% od 987 KM – prosječne neto plate u periodu januar-septembar 2021. godine).