Nastavak uspostave katastra nekretnina u FBiH

0
357
U 2020. godini će biti nastavljena uspostava katastra nekretnina

Osnovne aktivnosti Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove će u 2020. godini biti zadržane, ali dijelom reducirane, proizilazi iz novog Plana poslova uspostave izmjere i katastra nekretnina za 2020. godinu, što ga je na sjednici u srijedu usvojila Vlada FBiH.
Razlog za usvajanje novog Plana je Rebalans budžeta FBiH za 2020. godinu, kojim su umanjena sredstva planirana za rad Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove u ovoj godini. Stoga je bilo potrebno uraditi novi Plan poslova izmjere i uspostavljanja katastra nekretnina.
U 2020. godini će biti nastavljena uspostava katastra nekretnina i sama priprema za izlaganje podataka izmjere i katastarskog klasiranja koje će u narednom razdoblju, uz usuglašavanje katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka, biti jedna od temeljnih aktivnosti Federalne uprave. Također će biti nastavljene i aktivnosti na uspostavi topografske baze podataka i infrastrukture prostornih podataka.
Nova aktivnost je izrada softerske aplikacije za uspostavu i održavanje katastra komunalnih uređaja, a nastavak projekta nivelmana visoke točnosti također nije upitan.
Većina aktivnosti Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je podržana donatorskim i kreditnim sredstvima tako da temeljne aktivnosti neće biti dovedene u pitanje reduciranjem budžetskih sredstava za 2020. godinu.