Neto dobit banaka u RS za devet mjeseci porasla 7%, na 77,3 miliona KM

0
1494
Izvor: Agencija za bankarstvo Republike Srpske

Osam komercijalnih banaka u Republici Srpskoj za devet mjeseci 2019. godine iskazalo je neto dobit u ukupnom iznosu od 77,3 miliona KM što je za 7% više u odnosu na treći kvartal 2018. godine, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba iz izvještaja Agencije za bankarstvo RS.
Ukupni prihodi bankarskog sektora RS u trećem kvartalu 2019. iznose 344,5 miliona KM i porasli su za 2% u odnosu na isti period prošle godine. Prihodi od kamata i slični prihodi čine 64,1% ukupnih prihoda i manji su za 2% u odnosu na treći kvartal 2018. godine.
Ukupni rashodi bankarskog sektora RS-a, u kojem je zaposleno 2.994 radnika, iznose 259,8 miliona KM.
Ukupna aktiva bankarskog sektora RS iznosila je oko 9,2 milijarde KM i ima rast od 5% u odnosu na kraj 2018. godine. Ukupna bilansna aktiva veća je za 5%, a ukupna vanibilansna aktiva za 7%.
Ukupni bruto krediti iznose 5,34 milijarde KM ili 62,3% bruto bilansne aktive i porasli su za 7% u odnosu na kraj 2018. godine. Najveće učešće u ukupnim kreditima (46%) i dalje imaju krediti dati građanima (2,46 milijardi KM) sa stopom rasta od 7 %. Krediti dati privatnim preduzećima i društvima u strukturi ukupnih kredita učestvuju sa 36,4% i drugi su po veličini učešća u ukupnim kreditima (oko 1,95 mlrd KM) sa stopom rasta od 6% u odnosu na kraj 2018. Krediti dati vladi i vladinim institucijama (633,2 miliona KM) čine 11,8% ukupnih kredita i porasli su za 17%, a krediti javnim i državnim preduzećima (233,5 miliona KM) čine 4,4% ukupnih kredita i manji su za 13% u odnosu na kraj 2018. godine.
Nekvalitetni krediti iznose 428,5 miliona KM i u odnosu na kraj 2018. manji su za 10% ili za 49 miliona KM. Učešće nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima iznosi 8,02% i manji su za 1,52 procentnih poena u odnosu na kraj 2018. godine (9,54%).
Učešće nekvalitetnih kredita pravnih lica u ukupnim kreditima pravnih lica iznosi 9,02% i manji su za 2,37 procentnih poena. Učešće nekvalitetnih kredita fizičkih lica u ukupnim kreditima fizičkih lica iznosi 6,85% i manji su za 0,51 posto u odnosu na kraj 2018. godine.
Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na kredite banaka iz RS-a u period januar-septembar 2019. godine iznosila je 5,95% i veća je za 0,29% u odnosu na 2018. godinu (5,66%). Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na ukupne depozite banaka u RS je 0,58% i manja je za 0,05% u odnosu na 2018. godinu (0,63%).

Izvor: Agencija za bankarstvo RS

Depoziti bankarskog sektora RS iznose oko 6,24 milijarde KM i veći su za 3% u odnosu na kraj 2018. godine. U sektorskoj strukturi depozita, depoziti građana povećali su svoje učešće na 57,8% ukupnih depozita i imaju stopu rasta 6% u odnosu na kraj 2018. godine. Značajan rast u odnosu na kraj 2018. imali su depoziti vladinih institucija (15%), javnih i državnih preduzeća (17%) i ostali depoziti (41%),a zbirno učešće ovih depozita je 16,6% u ukupnim depozitima.
Depoziti privatnih preduzeća i društava, kao druga po veličini stavka u strukturi ukupnih depozita (13,7%), imali su pad od 8% u odnosu na kraj 2018. godine.
Značajan uticaj na usporavanje rasta ukupnih depozita imalo je smanjenje depozita banaka i bankarskih institucija od 26% u odnosu na kraj 2018. godine, koji u strukturi ukupnih depozita učestvuju sa 4,7%.
Štednja građana, uključujući i tekuće račune, na kraju septembra 2019. iznosila je oko 3,42 milijarde KM i veća je za 6,5% u odnosu na kraj 2018. godine. Oročena štednja i dalje čini 75% ukupne štednje i ima rast od 6%, a štednja po viđenju bez tekućih računa građana čini 25% ukupne štednje i ima rast od 5% u odnosu na kraj 2018. godine.
Ukupni bilansni kapital banaka u RS-u iznosio je oko 1,01 milijarde KM i čini 12,5% ukupne pasive, te bilježi rast od 5%, dok regulatorni kapital iznosi 979,4 miliona KM i ima rast od 7,9% u odnosu na kraj 2018. godine.
Stopa povrata na kapital je 10,49% i veća je za 0,87 posto u odnosu na isti period 2018. godine (9,62%).
U Republici Srpskoj, banke sa sjedištem u Federaciji BiH plasirale su kredite u ukupnom iznosu od 1,52 milijarde KM ili 23% ukupnih kredita plasiranih u RS-u sa stopom rasta od 11% u odnosu na kraj 2018. godine. Banke iz FBiH u RS-u prikupile su depozita u iznosu od 929,5 miliona KM ili 13,6% ukupnih depozita prikupljenih u RS-u sa stopom rasta od 21%.
U istom period, banke sa sjedištem u RS-u koje posluju u FBiH plasirale su 253,4 miliona KM kredita sa stopom rasta od 9% u odnosu na kraj 2018. i prikupile su 331,6 miliona KM depozita koji su porasli 8% u odnosu na kraj 2018. godine.