Predstavnički dom usvojio budžet Federacije BiH od 5,6 milijardi KM

Premijer Novalić: Budžet od 5,6 milijardi KM ima sve elemente za stabilizaciju ekonomije FBiH

0
464
Premijer Novalić je u Parlamentu Federacije BiH prezentirao Budžet za 2022.

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio je na današnjoj sjednici Budžet FBiH u rekordnom iznosu od blizu 5,6 milijardi KM. Da bi Budžet dobio ‘pravosnažnost’ mora ga još prihvatiti i Dom naroda FBiH na sjednici zakazanoj za 1. april.
Usvajanju Bužeta u Predstavničkom domu prethodila je žustra rasprava, izneseno je niz zamjerki (i amandmana) zastupnika na predloženi tekst, smatrajući da je u budžetu više novca trebalo izdvojiti za poljoprivredu zbog ratnog konflikta u Ukrajini koja se uveliko odrazila i na mnoga poskupljenja… a bilo je sugestija da je više novca trebalo izdvojiti i za socijalne kategorije, turizam, obrazovanje, itd.
Federalni premijer Fadil Novalić je, obrazlažući predloženi ovogodišnji Budžet FBiH u Predstavničkom domu kazao da je on rekordan do sada i da iznosi oko 5,6 milijardi KM te da je veći za 116 miliona KM ili za dva posto u odnosu na prethodnu godinu.
Novalić je kazao da predloženi budžet sadrži sve elemente koji su neophodni za daljnju stabilizaciju ekonomije, zaštitu ranjivih kategorija, te stvara pretpostavke za ubrzani razvoj u budućnosti.
“Uvjeren sam da smo ovim budžetom uspjeli da nađemo takvu ravnotežu”, rekao je Novalić.
S obzirom na značaj poljoprivredne proizvodnje, te jačanja njene otpornosti, u budžetu je prvi put planiran iznos od 106 miliona KM. Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija je planirano 260 miliona KM kapitalnih transfera od čega je 229 miliona KM za izgradnju autocesta i brzih cesta.
Premijer Novalić je naglasio da će biti završena izgradnja novih dijelova autoputa na dionicama Tarčin-Ivan, te Ponirak-Vraca, ali i da će se početi sa izgradnjom 60 kilometara autoputa na koridoru 5c, uključujući početak probijanja tunela Prenj.
“Također, počet ćemo sa izgradnjom dijela autoputa od Tuzle do Orašja koji će postati dio budućeg autoputa od Sarajeva do Beograda. Ubrzano se radi na izradi dokumentacije za početak radova na dionicama Široki Brijeg-Mostar i Bihać-Maljevac. U ovoj godini ćemo okončati radove na dvije poddionice i time kompletirati izgradnju jedne nove moderne ceste od Stoca do Neuma dužine oko 36 kilometara. Počet ćemo sa izgradnjom obilaznice u Živinicama na putu od Tuzle do Sarajeva, te izgradnjom brze ceste od Lašve do Nević polja koja prolazi kroz poslovnu zonu Vitez. Konačno, počet ćemo sa izgradnjom južne obilaznice Mostara. Ukupna vrijednost ovih radova je 120 miliona KM”, rekao je Novalić.
Pored toga, izdvojeno je 20 miliona KM za izgradnju aerodroma Bihać i dodatnih 7,5 miliona KM za Željeznice FBiH s ciljem sufinansiranja izgradnje željezničke infrastrukture. Također, predviđeno je i šest miliona KM za unapređenje avioprometa FBiH, odnosno aerodroma Mostar, Tuzla i Sarajevo.
Na razdjelu Federalnog ministarstva zdravstva i ove godine su predviđena sredstva za sanaciju zdravstvenih ustanova u FBiH u ukupnom iznosu od 75 miliona KM.
“Ovaj iznos predstavlja trećinu sredstava neophodnih za provedbu Zakona o konsolidaciji zdravstvenih ustanova u FBiH. U protekle dvije godine borbe protiv pandemije, iz budžeta FBiH je ukupno izdvojeno 102,5 miliona KM pomoći za zdravstveni sektor”, kazao je Novalić.
Naglasio je da su transferi za boračku populaciju povećani za 10 miliona KM. Ovo povećanje se odnosi na provođenje zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja, transfer za implementaciju demobilisanih boraca-borački dodatak, te za povećanje invalidnina.
Na razdjelu Federalne direkcije robnih rezervi planirano je 20 miliona KM. Predviđeno je da se ova sredstva koriste u okviru seta mjera koje će biti usmjere, prije svega, na ograničavanje rasta cijena osnovnih životnih namirnica u FBiH.
“Uz to, iskoristit ćemo dizel gorivo iz robnih rezervi kako bismo pomogli poljoprivrednicima. Svaki registrirani poljoprivrednik, koji je tokom pandemije dobio pomoć s federalnog ili kantonalnog nivoa, će dobiti 50 litara goriva po hektaru zemlje, što je još jedna u nizu mjera koje provodimo kako bismo obuzdali rast cijena hrane”, dodao je Novalić.
Pored redovnih tansfera za finansiranje naknada civilnim žrtvama rata i neratnim invalidima, na razdjelu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike planirana su sredstva u iznosu od 17,5 miliona KM za provođenje zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH.
“Na ovaj zakon sam posebno ponosan jer prvi put roditelji stiču pravo na mjesečnu naknadu u visini iznosa neto najniže plaće koja od početka ove godine iznosi 543 KM. Na ovu platu se uplaćuju doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za vrijeme nezaposlenosti, čime roditelji njegovatelji stiču pravo da jednog dana odu u zasluženu penziju”, istakao je Novalić.
Također, planirano je 20,3 miliona KM za poravnanje verificiranog duga prema zavodu PIO čime bi se i knjigovodstveno izmirile obaveze FBiH prema ovom zavodu. Pored navedenog, planiranu su sredstva u iznosu od 50 miliona KM za početak implementacije Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH.
“Prvi put, FBiH će preuzeti isplatu dječjeg dodatka u iznosu od 103 KM za oko 90.000 djece godišnje i to svaki mjesec dok ne napune 18 godina. Za ovo će FBiH ubuduće izdvajati preko 100 miliona KM godišnje”, dodao je premijer.
Transferi koji podržavaju kinematografiju, sport, kulturu i bibliotekarsku djelatnost uvećani za nešto više od šest miliona KM. Također, ukupni transferi za raseljena lica i izbjeglice povećani su za 21 milion KM.
Na razdjelu Federalnog ministarstva okoliša i turizma transfer za razvoj turizma povećan je za 4,5 miliona KM i ukupno iznosi pet miliona KM.
Budžetom za 2022. godinu je planirano usklađivanje plaća državnih službenika i namještenika u visini od pet posto zbog već spomenute inflacije.
“Ovo usklađivanje podrazumijeva zadržavanje postojeće osnovice od 330 KM dok se bod za obračun utvrđuje u visini 1,05. Dakle, imajući u vidu da je inflacija u prošloj godini iznosila 6,5 posto, ovdje se zapravo ne radi o realnom povećanju plata, već je prosto namjera da se održi kupovna moć plata prije pojave inflacije”, rekao je Novalić.
Na razdjelu Federalnog ministarstva finansija za pomoć nižim nivoima vlasti, prije svega kantonima, planirano je 200 miliona KM. Za općine planirano je ukupno 38 miliona KM, od čega 10 miliona KM kao finansijska pomoć budžetima, a 28 miliona KM za sufinansiranje kapitalnih projekata na nivou gradova i općina.
Također, planirano je 15 miliona KM za nastavak sufinansiranja kreditne linije za mlade putem Union banke.
“Ova kreditna linija postoji od 2018. godine i do sada je iz Budžeta za nju izdvojeno 55 miliona KM. Union banka je u septembru prošle godine odobrila hiljaditi stambeni kredit za mlade ljude, a do danas ih je oko 1.100. Zahvaljujući zajedničkim naporima, uspjeli smo da utičemo na čitavo tržište hipotekarnih kredita, te su u biti sve komercijalne banke reagirale snižavanjem kamatnih stopa”, istakao je Novalić.
Premijer je istakao da su budžetski prihodi, prije svega prihodi od poreza i doprinosa, značajno povećani u odnosu na 2021. i to za 466,2 miliona KM ili 12 posto. Porez na dobit je nešto niži i iznosi 67 miliona KM, odnosno 5,9 miliona KM je manji u odnosu na prošlu godinu, dok su doprinosi za PIO u odnosu na 2021. veći za 41 milion KM i iznose 2.219 miliona KM.
Premijer je rekao da su prihodi od indirektnih poreza u bruto iznosu povećani za 74,5 miliona KM u odnosu na izvršenje budžeta za 2021. godinu i iznose 1.692,8 miliona KM. Neto prihodi koji se uplaćuju u budžet Federacije povećani su za 41,9 miliona KM u odnosu na izvršenje u prošloj godini i ovi prihodi su u odnosu na Nacrt budžeta povećani za 30 miliona KM. Neporezni prihodi su u odnosu na 2021. godinu smanjeni za 4,7 miliona KM i iznose 494,3 miliona KM.
“Kada su u pitanju budžetski rashodi u odnosu na važeći budžet su povećani za 194,8 miliona KM i iznose 4 milijarde i 612,2 miliona KM. U strukturi budžetskih rashoda tekući rashodi su najzastupljeniji i povećani su za 119,2 miliona KM ili tri posto”, istakao je Novalić.
Naveo je da je najznačajnije povećanje budžetskih rashoda na kapitalnim transferima u iznosu od 94 miliona KM koji iznose 321,5 milion KM. S druge strane, u okviru budžetskih rashoda izdaci za kamate su manje za 18,4 miliona KM i iznose 105,1 milion KM.
“Poredivši s budžetom za 2021. godinu evidentno je da je došlo do značajnog pozitivnog pomaka u tekućoj potrošnji čime je tekući bilans smanjen za skoro 271,4 miliona KM”, zaključio je premijer Novalić obrazlažući ovogodišnji budžet Federacije BiH u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.