Novi EU zahtjevi o superviziji banaka u BiH

0
1206
Seminaru je prisustvovalo više od 30 učesnika iz bankarskog i finansijskog sektora

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini (UPRMBiH) danas je u Sarajevu, u saradnji sa Ernst & Young d.o.o. Beograd, uspješno održalo specijalistički seminar o temi Procesa supervizorske procjene, Procesa interne procjene adekvatnosti kapitala (eng. ICAAP) i Procesa interne procjene adekvatnosti likvidnosti (ILAAP) u skladu sa najnovijim zahtjevima i propisima Evropske unije.
Seminaru je prisustvovalo više od 30 učesnika iz bankarskog i finansijskog sektora uključujući predstavnike lokalnih i međunarodnih banaka, regulatora i međunarodnih donatora. Predavači su bili renomirani predstavnici kompanije Ernst & Young d.o.o. Beograd sa internacionalnim iskustvom u savjetodavnim i revizorskim uslugama u oblastima upravljanja rizicima, internih procjena adekvatnosti kapitala i likvidnosti, regulative, supervizije, bankarstva i finansija.
”Adekvatan nivo kapitala i likvidnosti predstavlja ključni faktor otpornosti banaka na negativna kretanja u ekonomiji. Od banaka se očekuje da procjene rizike, kao i buduće događaje koji mogu uticati na stabilnost poslovanja. Dodatno, banke moraju razviti metodološke okvire i standarde prepoznavanja materijalnih rizika, kao i efikasano upravljanje istim, uz dodatno kapitalno i likvidonosno pokriće. Zbog toga ICAAP i ILAAP predstavljaju fundamentalni dio supervizijske revizije i evaluacije procesa rada banaka“, izjavio je Amir Softić, predsjednik UPRMBiH.
Generalni sekretar UPRMBiH Amar Brkan izjavio je da će ovo udruženje u 2019. nastaviti sa organizacijom stručnih seminara i radionica kako bi pripremili aktere finansijskog sektora BIH za predstojeće zahtjeve međunarodnih regulatora te osigurali njihovu uspješnu implementaciju na lokalnom nivou.
“Kroz ove i slične aktivnosti Udruženje nastavlja sa ispunjavanjem svog cilja a to je da u skorijoj budućnosti postane regionalni centar za edukaciju i certifikaciju rizik menadžera u skladu sa najvišim standardima struke i svjetski priznatim metodologijama“, dodao je Brkan.
Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini jedno je od samo 40 svjetskih priznatih partnera Globalne asocijacije risk profesionalaca (GARP-a) za razvoj, promociju i unaprijeđenje funkcije risk menadžmenta.