Novi Zakon o osiguranju depozita u bankama BiH stupa na snagu 17. juna: Bolja zaštita deponenata i njihovih depozita

Skraćuje se rok za isplatu deponenata prilikom oduzimanja dozvole za rad banci, na 20 radnih dana umjesto dosadašnjih 90 dana

0
1331
U Službenom glasniku BiH, broj: 32/20 objavljen je novi Zakon o osiguranju depozita u bankama BiH

Nakon što je u parlamentarnoj proceduri usvojen novi Zakon o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine on je 9. juna objavljen u ‘Službenom glasniku BiH’.
Novi Zakon stupa na snagu 17. juna kada prestaje da važi dosadašnji Zakon o osiguiranju depozita u bankama BiH, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
U odnosu na dosadašnji Zakon ističu se tri važne izmjene i to:
Obaveznost članstva u programu osiguranja depozita. Ovo znači da nijedna banka koja je dobila dozvolu za rad od nadležne agencije za bankarstvo ne može ostati van programa osiguranja depozita kao što i predviđa EU direktiva iz oblasti zaštite depozita.
Skraćivanje roka za isplatu deponenata kada se oduzme dozvola za rad banci članici na 20 radnih dana umjesto dosadašnjih 90 dana. Do sada je Agencija za osiguranje depozita (AOD) BiH bila dužna započeti isplatu osiguranih depozita najkasnije u roku od 60 dana od dana oduzimanja dozvole za rad banci članici i isti proces završiti najkasnije u roku od 90 dana od dana oduzimanja dozvole za rad banci članici.
Predloženim rješenjem kod roka isplate vrši se dalje usklađivanje sa EU direktivom iz oblasti zaštite depozita.
Uvođenje novog mandata Agencije učešćem sredstava Fonda za osiguranje depozita u procesu restrukturiranja banaka. Kroz novo zakonsko rješenje omogućava se da Fond za osiguranje depozita u određenim slučajevima definisanim ovim zakonom i zakonima o bankama učestvuje u procesu finansiranja restrukturiranja banaka. Odluku o upotrebi sredstava Fonda za osiguranje depozita će donositi Upravni odbor Agencije, a ona će u skladu sa ovim zakonom i zakonima o bankama davati mišljenje na procese restrukturiranja nadležnim agencijama za bankarstvo koje provode procese.
Podsjetimo, najveći iznos osiguranog depozita koji isplaćuje Agencija po deponentu po banci-članici, iznosi do 50.000 KM.