Objavljen javni konkurs za izbor direktora Banjalučke berze

0
580
Milan Božić je dugo godina na čelu BLSE: Ko će ga naslijediti?

Upravni odbor Banjalučke berze a.d. Banja Luka je danas donio odluku da se raspiše javni konkurs za izbor direktora Banjalučke berze (BLSE). Podsjetimo, aktuelnom direktoru BLSE Milanu Božiću, koji je ovu funkciju uspješno obavljao dugi niz godina, mandat ističe 28. septembra.
U skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti izbor direktora Berze vrši se na osnovu prethodno provedenog javnog konkursa, a imenuje ga Upravni odbor. Prethodno, Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske mora dati saglasnost na imenovanje direktora Berze.
Mandat direktora BLSE traje pet godina, uz mogućnost ponovnog izbora.
Za direktora BLSE može biti imenovano lice koje ima: visoku stručnu spremu ekonomskog ili pravnog smjera, pet godina radnog staža u oblasti tržišta kapitala, te odgovarajuće stručno znanje i lična svojstva koja ga čine dostojnim za obavljanje ove funkcije.
Članovi Upravnog i Nadzornog odbora i direktor Berze ne mogu: biti u međusobnom srodstvu ili braku, lica koja su pravosnažno osuđena za krivično djelo protiv privrede i platnog prometa, protiv službene dužnosti i za krivično djelo propisano Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti ili im je izrečena ili traje mjera zabrane obavljanja poslova sa hartijama od vrijednosti. Takođe, ne mogu posjedovati, direktno ili indirektno, više od 5% udjela u kapitalu pravnih lica kojima Komisija daje dozvolu za obavljanje poslova, niti obavljati djelatnost ili provoditi aktivnosti koje su u suprotnosti sa načelima zaštite investitora, samostalnosti i nepristrasnosti rada berze.
Kandidati za direktora Berze uz prijavu podnose program rada i razvoja Berze.
Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja javnog konkursa na internet stranici Banjalučke berze.