Odobreno privremeno finansiranje institucija BiH za treći kvartal u iznosu 241,5 miliona KM

0
340
Polugodišnji rashodi institucija BiH povećani su za 96,97 miliona KM (22%) na godišnjem nivou

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donijelo je Odluku o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za period juli – septembar 2020. godine.
Ovom odlukom odobrava se privremeno finansiranje institucija BiH za treći kvartal 2020. godine u iznosu 241.500.000 KM, što predstavlja četvrtinu sredstava odobrenih za finansiranje institucija BiH u skladu sa Zakonom o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u ’Službenom glasniku BiH’, a primjenjivat će se od 1. jula 2020. godine. Odluka će prestati da važi danom usvajanja zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu.