Općini Dobretići 75.000 KM iz budžeta SBK za prvi kvartal

0
347
Vlada Srednjobosanskog kantona

Vlada Srednjobosanskog kantona (SBK) danas je na prijedlog Ministarstva privrede donijela Odluku o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sa pozicije ‘Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju nezaposlenih osoba i edukaciju u oblasti deficitarnih zanimanja’ utvrđenog Budžetom SBK za 2022. godinu. Ukupan iznos sredstava za dodjelu iznosi 30.000 KM.
Takođe, Vlada SBK donijela je i Odluku o raspodjeli privrednom društvu Vibau-građevinska tehnika d.o.o. Jajce za sufinansiranje troškova učšeća na Međunarodnom sajmu privrede ‘Mostar 2022’. Odlukom se vrši raspodjelu sredstava u iznosu od 8.864,97 KM.
Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlada SBK donijela je i Odluku o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za istražne radove, flaširanje vode i bezalkoholnih pića i korištenje vode u privredne, sanitarne i tehnološke svrhe sa izvorišta ‘Požarna’, na lokaciji Tovarište, općina Fojnica.
Vlada SBK dala je i saglasnost Ministarstvu privrede da sa privrednom društvom TLG d.o.o. Travnik sklopi 10 Aneksa broj 1. na Ugovore o koncesiji za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje postrojenja za pretvaranje energije vjetra u električnu energiju – vjetroelektrane na lokalitetu plato Vlašić do 5 MW – lokacija Vlašić 1. do 10. (općina Travnik), koji se odnose na izmjenu vremena i roka korištenja koncesije i preciziranje koordinata koncesionih polja.
Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela i Odluku o raspodjeli sredstava privrednom društvu ESOF d.o.o. Donji Vakuf sa pozicije ‘Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za učešće na sajmovima’ – za sufinanciranje troškova učešća na 26. Međunarodnom sajmu Gast 2022 u Splitu kojom se izdvajaju sredstva u iznosu od 7.436,07 KM.
Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona, općini Dobretići za prvi kvartal 2022. godine kojom se izdvajaju sredstva u iznosu od 75.000 KM.