Planirani budžet FBiH za 2019. ostvaren sa 84 posto

0
360
Predloženi budžet Federacije BiH za 2023. veći je 20,1 posto u odnosu na 2022. godinu

Vlada Federacije BiH je usvojila izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH za 2019. godinu, koje će uputiti Parlamentu FBiH. Izmjenama i dopunama Budžeta za 2019. godinu su, po osnovu prihoda, primitaka i finansiranja, planirana sredstva od 2.701,8 miliona KM, od čega je ostvareno 2.265 miliona KM, ili 84 posto.
Prihodi od poreza (porez na dobit, prihodi od indirektnih poreza) ostvareni su u iznosu od 1.676 miliona KM, što je 74% ukupno ostvarenih prihoda, zatim neporezni prihodi (naknade, takse, novčane kazne…) od 354 miliona KM, što je 15,62% ukupno ostvarenih prihoda, dok su prihodi po osnovu finansiranja ostvareni u iznosu od 234,9 miliona KM, s učešćem od 10,37% u ukupnom ostvarenju.
U odnosu na 2018. godinu, ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje manji su za 6% ili za 147,9 miliona KM, na što je utjecaj imao prihod od dividende iz akumulirane dobiti javnih preduzeća od 153 miliona KM, te veće zaduženje od 20 miliona KM u 2018. godini.
Ukoliko posmatramo ostvarenje prihoda po kategorijama, prihodi od poreza na dobit od 99,3 miliona KM veći su za 17%, odnosno za 14,6 milona KM u odnosu na prethodnu godinu.
Ukupno obračunati rashodi i izdaci za 2019. godinu iznose 2.194,6 miliona KM, što je 81% planiranog prema Izmjenama i dopunama Budžeta FBiH za 2019. godinu. Rashodi i izdaci na gotovinskoj osnovi iznose 2.049,8 miliona KM, što je 93% ukupno obračunatih.
U odnosu na prethodnu godinu, ukupni rashodi i izdaci manji su za 9%, ili za 226,7 miliona KM, što je rezultat znatno većeg izvršenja na pozicijama otplate duga i kapitalnih transfera u 2018. godini.