Plate u institucijama BiH i u 2019. ostaju iste

0
1064
Sastanak Grupe konstituence zemalja u okviru SB/MMF-a održat će se 15. i 16. septembra

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donijelo je na današnjoj sjednici pojedinačne odluke o visini osnovice za obračun plate te o visini regresa za godišnji odmor zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.
Visina osnovice za obračun plate zaposlenim u institucijama BiH za 2019. godinu od 475,69 KM i regres koji iznosi 300 KM zadržani su na nivou iz 2018. u skladu s Politikom Vijeća ministara BiH o ograničavanju javne potrošnje na plate i naknade zaposlenih u institucijama BiH iz 2016. godine.
Na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, Vijeće ministara BiH je donijelo i Odluku o usvajanju politike plata i naknada u institucijama BiH za period 2019-2022. godine.
Politika plata i naknada u institucijama BiH će prevashodno biti vezana za fiskalnu strategiju koja, pored ostalog, obuhvata svođenje javnih rashoda u realne okvire i smanjenje učešća ukupnih javnih izdataka u BDP-u, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.