Podržan projekt razvoja poljoprivrede i ruralnih preduzeća

0
226
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (Foto: Arhiv)

Vijeće ministara BiH prihvatilo je inicijativu Ministarstva finansija i trezora za vođenje pregovora radi zaključenja Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Mešunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) – Projekat razvoja poljoprivrede i ruralnih preduzeća.
Projekat će se provoditi na cijeloj teritoriji BiH i to u 90 općina podijeljenih u 10 klastera. Iznos predloženog zajma je 11.787.000 eura, od čega će 40% sredstava biti alocirano na Republiku Srpsku (4.724.800 eura), а 60% нna Federaciju BiH (7.062.200 eura). Rok otplate zajma je 18 godina, uz grejs period tri godine.
Cilj projekta je bolja organizacija manjih proizvođača i njihovo udruživanje koje će doprinijeti lakšem osvajanju tržišta i novim radnim mjestima, a očekuje se povećanje proizvodnje i angažovanje mladih u agrobiznisu. Direktnu korist od projekta imalo bi 8.650 korisnika iz ciljnih domaćinstava i oko 5.000 indirektnih korisnika koi će imati koristi od povoljnih ulaganja u infrastrukturu.
Ministarstvo finansija i trezora, nakon završenih pregovora, dostaviće Vijeću ministara BiH Prijedlog sporazuma sa osnovama za njegovo zaključivanje.