Polugodišnji prihodi u budžetu FBiH 2,2 milijarde KM

0
344
Predloženi budžet Federacije BiH za 2023. veći je 20,1 posto u odnosu na 2022. godinu

Budžet FBiH je u prvih šest mjeseci 2020. godine ostvario ukupne prihode od 2.208,9 miliona KM, što je 40% od planiranog Izmjenama i dopunama Budžeta FBiH za 2020. godinu. No, ukoliko posmatramo ostvarenje samo prihoda, isključujući finansiranje, što je realnije, ostvareni su prihodi u stopostotnom iznosu u odnosu na plan za šest mjeseci.
Porezni prihodi iznose 1.673 miliona KM sa sudjelovanjem od 75,74% u ukupnom ostvarenju, neporezni 188,8 miliona KM (8,55%), a primici od finansiranja 347 miliona KM (15,71%).
Poređenje ostvarenih ukupnih prihoda sa istim periodom prethodne godine nije moguće uraditi, odnosno bilo bi nerealno jer je integriranjem Federalnog zavoda za penziono­invalidsko osiguranje u Budžet došlo do njegovog skoro dvostrukog povećanja. Međutim, uočljivo je i da su prihodi od indirektnih poreza znatno manji u odnosu na isti period 2019. Naime, ovi prihodi koji pripadaju FBiH manji su za 9% u odnosu na isti period lani. Njihov pad je posljedica stanja izazvanog virusom Covid-19.
Ukupno obračunati rashodi i izdaci za prvih šest mjeseci 2020. godine iznose 1.973,8 miliona KM, što je 36% iznosa planiranog Izmjenama i dopunama Budžeta. Rashodi i izdaci na gotovinskoj osnovi iznose 1.718,8 miliona KM, što je 87% ukupno obračunatih.
Izmjenama i dopunama ovogodišnjeg Budžeta FBiH su, zbog primjene Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, povećani rashodi na poziciji transfera drugim nivoima vlasti u iznosu od 688 miliona KM, od čega je 488 miliona KM planirano kao trasfer za stabilizaciju privrede, a 200 miliona KM kao transfer kantonima iz sredstava MMF-a.
Prema funkcionalnoj klasifikaciji, najveći iznos sredstava od 1.368 miliona KM utrošen je na socijalna davanja, nakon čega su opće javne usluge sa izvršenjem od 424,3 miliona KM.