Poreska poravnanja entiteta u BiH: Milionska dugovanja i zatezne kamate

0
688
UIO BiH: Rast prihoda od indirektnih poreza, entitetima manje novca zbog povećane otplate duga

Vlada Federacije BiH je upoznata sa informacijom o poravnanjima između entiteta pri raspoodjeli indirektnih poreza s Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) za period 2005. – 2018. godina, koju su podnijeli članovi Upravnog odbora UIO uime Federacije BiH.
U informaciji je navedeno da od drugog privremenog poravnanja 2012. godine do drugog poravnanja 2018. godine, zbog nepostojanja konsenzusa članova UO UIO, nije donesena nijedna odluka o poravnanjima između korisnika prihoda od indirektnih poreza sa Jedinstvenog računa UIO, mada su bili pripremljeni prijedlozi odluka.
Prvo privremeno poravnanje uzima sudjelovanje u krajnjoj potrošnji entiteta na dan 31.07. tekuće godine, za period januar-juni, a drugo 31.1. za prethodnu godinu. Konačno poravanje se vrši tek nakon što Upravni odbor UIO odobri izvještaj o eksternoj reviziji.
Prijedlogom dostavljenih odluka o drugim privremenim poravnanjima, Federacija BiH od Republike Srpske ukupno potražuje 31.901.174,10 KM po osnovu obračunatog drugog privremenog poravnanja za 2012. i 2016. godinu. Ukupan dug FBiH prema RS po osnovu obračunatog drugog privremenog poravnanja za 2014., 2015., 2017. i 2018. godinu iznosi 38.744.241,46 KM. U konačnici, po osnovu obračunatih drugih privremenih poravnanja za sve navedene godine, za koje UO UIO još nije donio odluke, na teret Federacije BiH bi Republici Srpskoj trebalo isplatiti ukupan iznos od 6.843.067,36 KM.
Najveći obračunati pojedinačni iznos duga FBiH prema RS odnosi se na prijedlog drugog privremenog poravnanja za 2018. godinu u iznosu od 33.326.764,78 KM. Vodeći se uporedbom sa svim obračunatim koeficijentima za druga privremena poravnanja u ranijim godinama, koji se unazad pet godina ne spuštaju na nivo ispod minimalno 64 posto, Federacija BiH je sugerirala da nadležna jedinica pri UIO još jednom analizira prijave krajnje potrošnje za 2018. godinu, kako bi bile uočene i otklonjene eventualne pogreške, te preispitani prijedlozi odluka.
Zbog toga je Vlada FBiH danas svoje predstavnike u UO UIO zadužila da, na prvoj slijedećoj sjednici UO, ponovo zatraže eksternu reviziju krajnje potrošnje za sve godine.
Nakon toga će biti donesene odluke o poravnanjima hronološkim redom od 2012. do 2018. godine, kao i presude Suda BiH, uz utvrđivanje kašnjenja od momenta obaveze od trenutka donošenja odluke i obračunate zatezne kamate za sva kašnjenja kako je to Sud BiH utvrdio presudom.
Naime, razlog za ovakav stav Vlade FBiH što je RS podnijela tužbeni zahtjev za nadoknadu štete od 52.970.338,09 KM na ime drugog privremenog poravnjanja za 2009. godinu, te prvog i drugog za 2010. godinu. Tužbeni zahtjev za naplatu obračunatog iznosa poravnanja je povučen, jer su ona izvršena tokom 2011. i 2012. godine, ali je ostao zahtjev za isplatu zakonske zatezne kamate. Iznos koji se potražuje (15.004.650,53 KM) po presudi Suda BiH od 7.5.2015.godine je iznos zateznih kamata na kašnjenje uplate javnih prihoda na ime raspodjele prihoda od indirektnih poreza za 2009. i 2010. godinu.
Na ovaj iznos, koji je uglavničen, također se od 2015. godine obračunavaju zatezne kamate i one su do danas dostigle cifru od skoro 15 miliona KM.
Prema Rješenju Suda BiH od 11.3.2019. godine, obustavljeno je izvršenje presude od 7.5.2015. godine i pozvan UO UIO da do 11.9.2019. godine odluči o prijedlogu dužnika.