Poreznici će oduzeti nakit prodavati zlatarima na aukciji

0
874
U postupku direktne prodaje mogla su učestvovati samo fizička lica registrirani zlatari

Vlada Federacije BiH danas je donijela Odluku o postupanju s nakitom od plemenitih metala koji je oduzet u prekršajnom postupku, zaplijenjenim u inspekcijskom nadzoru i ustupljenim na upravljanje Poreznoj upravi FBiH.
Oduzeta roba za koju se ispunjeni uslovi bit će prodavana u sjedištu kantonalnog ureda Porezne uprave koji je tu robu oduzeo ili zaplijenio. Za pregled, procjenu vrijednosti i prodaju oduzete robe, i provjeru da li su stečeni uslovi za prodaju, bit će osnovana tročlana komisija koju će, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, imenovati Vlada FBiH.
Kantonalni ured Porezne uprave će obaviti prodaju oduzete robe na aukciji prema Zakonu o Poreznoj upravi FBiH registriranim osobama – zlatarima. Sredstva prikupljena ovakvom prodajom bit će uplaćivana na račun javnih prihoda budžeta Federacije BiH.
U razlozima za donošenje ove odluke navedeno je da je Porezna uprava FBiH dostavila Federalnom ministarstvu finansija informaciju da je tokom inspekcijskih nadzora poreznih obveznika provedenih 1999. godine oduzela nakit od zlata i srebra, te da su donesena rješenja ooduzimanju robe postala konačna i izvršna. Ova roba je oduzeta jer porezni obveznici nisu imali vjerodostojnu dokumentaciju o njenom porijeklu, te na njima nije bio utisnut žig Zavoda za mjerenje dragocjenih metala, što je razlog da se njena prodaja ograniči samo registriranim osobama odnosno zlatarima. Oduzeta roba je smještana u sef banke čiji zakup plaća Porezna uprava FBiH.