Poslodavci: Hitno donijeti izmjene Zakona o radu FBiH i novi set mjera za pomoć privredi

0
476
Granskim kolektivnim ugovorima definirat će se iznos minimalne plate za svaku djelatnost pojedinačno

Izvršni odbor Udruženja poslodavaca Federacije BiH insistira na hitnom donošenju izmjena i dopuna Zakona o radu FBiH, kako bi se kompanijama u FBiH omogućilo neometano funkcioniranje tokom i nakon trajanja krize izazavane pandemijom koronavirusa.
IO UPFBiH je podržao donošenje izmjena i dopuna Zakona o radu u tekstu koji je predložila Vlada FBiH, a zatraženo je da Vlada FBiH u što kraćem roku istovremeno sa izmjenama Zakona o radu u parlamentarnu proceduru uputiti i izmjene Zakona o vijeću zaposlenika FBiH.
Na sjednici je istaknuto da IO UPFBIH nije u potpunosti zadovoljan sa rješenjima Zakona o ublažavanju negativnih ekonosmskih posljedica, ali ona predstavljaju prvi korak u pomoći privredi. Od Vlade FBiH je zatraženo da što prije pripremi naredni, treći set mjera koji bi se odnosio na podršku u periodu nakon proglašenja prestanka stanja nesreće izazvane COVID-19. Naglašeno je da je situacija u privredi izuzetno teška i da bez podrške nadležnih institucija same kompanije i privrednici neće moći sačuvati radna mjesta i privredu. U vezi sa navedenim IO UPFBiH će ubrzo pripremiti i nadležnima dostaviti svoj prijedlog trećeg seta mjera za ublažavanje negativnih posljedica pandemije koronavirusa na privredu.
Članovi IO UPFBiH ukazali su na brojne probleme koji se tiču provedbenih akata kada je u pitanju primjena Zakona o ublažavanju negativnih efekata. Neka od otovrenih pitanja koja ostavljaju mogućnost za različita tumačenja je uslov da kompanije mogu ostvariti subvencije uz uslov da su isplatile doprinose za februar ove godine, ali se ne navodi datum do kojega su doprinosi trebali biti uplaćeni.
Kako se u zakonu ne spominju doprinosi za mart, niti druge poreske obaveze otvoreno je pitanje da li će prepreka za ostvarivanje subvencije biti neuplaćeni porezi i doprinosi za mart, ali i mnoga druga pitanja koja su poslodavci dostavili UPFBiH. Zaključeno da o svim otvorenim pitanjima provedbe ovog zakona zatraži zvaničan stav Porezne uprave FBiH.