Poslodavci protiv Nacrta Zakona o PDV-u kojeg je predložila UIO BiH

0
713
Usvojene izmjene zakona kojim se daje 'zeleno svjetlo' za uvođenje deferencirane stope PDV-a

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH pripremila je prijedlog Nacrta novog Zakona o PDV-u, a kao razlog za njegovo donošenje navodi se usklađivanje odredbi sa Direktivama EU za oblast indirektnih poreza.
U Udruženju poslodavaca Federacije BiH (UPFBiH) naglašavaju da je proklamovano usklađivanje sa Direktivama EU urađeno vrlo selektivno, kako u pripremi, tako i u predloženim zakonskim rješenjma. Podsjećaju da Direktive EU propisuju da zainteresirana javnost mora biti uključena u sve faze izrade propisa, što podrazumijeva mogućnost podnošenja inicijative za donošenje izmjena i dopuna propisa, učešće u izradi radnog materijala, kao i učešće u konsultacijama i javnim raspravama.
“U Nacrtu Zakona o PDV-u nije ugrađena nijedna od ključnih primjedbi UPFBiH, kao što su pomjeranje roka plaćanje PDV-a sa 10. na posljednji dan u mjesecu, plaćanje poreza po naplati fakture za male poreske obveznike te nemogućnost priznavanja odbitnog PDV-a za neplaćene fakture. Predloženi nacrt je samo ‘autističan’ pokušaj donošenja zakonskog rješenja koje samo na prvi pogled ima za cilj prikupiti što više sredstava po osnovu PDV-a“, ističu iz UPFBiH.
U UPFBiH naglašavaju da Nacrt zakona o PDV-u nije reformski, niti stimulativan za privredu pa u tom smislu neće dovesti do povećanja privrednih aktivnosti, niti proširenja poreske osnovice za prikupljanje PDV-a.
“Zbog svega navedenog, UPFBiH ne podržava donošenje Zakona o PDV-u u ovakvom tekstu i poziva zastupnike u Parlamentu FBiH i NSRS, kao i Parlamentu BiH, da ne podrže novi Zakon o PDV-u, u predloženom obliku. Također, UPFBiH poziva UIO da ozbiljno pristupi izradi teksta Zakona o PDV-u uzimajući u obzir dosadašnju praksu i iskustva primjene Zakona te kroz preciznije definisanje odredbi omogući da Zakon bude primjenljiv u praksi“, stav je UPFBiH.